سر فصل علمی

Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
* توجه : چشم پزشکاني که مايل به دريافت امتياز بازآموزي ميباشند لازم است قبل از شروع همايش براي برنامه هاي داراي امتياز (هر برنامه بصورت مجزا 2 امتياز دارد) در سايت آموزش مداوم ircme.ir ثبت نام نمايند و پس از پايان هر برنامه از تاريخ شروع آزمون به مدت 72 ساعت فرصت شرکت در آزمون از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir را خواهند داشت.

نمایش برنامهتاریخ آزمونشناسه برنامهPass IDMeeting IDWebinarVenueModerator/sTopicsTime
 نمایش
 نمایش 2
 28 الی 31 خرداد  166010 spring 993 5941 2491  Room2  Soltanhossein Salour, MD
Mohammad Eshaghi, MD
Mohsen B Kashkouli, MD
Updates on Oculofacial Disorders  17  June
19:30 - 18:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Mohsen B Kashkouli, MD
EyelidPlasty vs.Eyelid / Eyebrowplasty  18  June
18:30 - 17:30

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->