سر فصل علمی

Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
WebinarVenueModerator/sTopicsTime
 Room2  Soltanhossein Salour, MD
Mohammad Eshaghi, MD
Mohsen B Kashkouli, MD
Updates on Oculofacial Disorders  17  June
19:30 - 18:30

 Room1  Mohsen B Kashkouli, MD
EyelidPlasty vs.Eyelid / Eyebrowplasty  18  June
18:30 - 17:30

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->