سر فصل علمی

Uveitis
* توجه : چشم پزشکاني که مايل به دريافت امتياز بازآموزي ميباشند لازم است قبل از شروع همايش براي برنامه هاي داراي امتياز (هر برنامه بصورت مجزا 2 امتياز دارد) در سايت آموزش مداوم ircme.ir ثبت نام نمايند و پس از پايان هر برنامه از تاريخ شروع آزمون به مدت 72 ساعت فرصت شرکت در آزمون از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir را خواهند داشت.

نمایش برنامهتاریخ آزمونشناسه برنامهPass IDMeeting IDWebinarVenueModerator/sTopicsTime
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Masoud Soheilian, MD
Alireza Hedayatfar, MD
Controversies in Diagnosis and Management of “Scleritis and Immune Keratopathies”  17  June
17:00 - 16:00

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->