سر فصل علمی

Glaucoma
* توجه : چشم پزشکاني که مايل به دريافت امتياز بازآموزي ميباشند لازم است قبل از شروع همايش براي برنامه هاي داراي امتياز (هر برنامه بصورت مجزا 2 امتياز دارد) در سايت آموزش مداوم ircme.ir ثبت نام نمايند و پس از پايان هر برنامه از تاريخ شروع آزمون به مدت 72 ساعت فرصت شرکت در آزمون از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir را خواهند داشت.

نمایش برنامهتاریخ آزمونشناسه برنامهPass IDMeeting IDWebinarVenueModerator/sTopicsTime
 نمایش
 نمایش 2
 27 الی 30 خرداد  165962 spring 846 0442 5951  Room1  Arezoo Miraftabi, MD
Naveed Nilforushan, MD
Controversies in Diagnosis of Glaucomatous versus Nonglaucomatous Optic Neuropathy  17  June
19:30 - 17:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Shahin Yazdani, MD
Farideh Sharifipour, MD
Phaco Alone and Phaco-Plus Cataract Surgery in Glaucoma  18  June
19:30 - 17:30

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->