سر فصل علمی

Glaucoma
VenueModerator/sTopicsTime
 Allameh Tabatabaei Hall  Arezoo Miraftabi, MD
Naveed Nilforushan, MD
Controversies in Glaucoma Diagnosis and Treatment: Case Presentation  15  November
12:30 - 10:30

 Allameh Tabatabaei Hall  Arezoo Miraftabi, MD
Naveed Nilforushan, MD
Updates on Glaucoma Detection  16  November
12:30 - 10:30

 Allameh Tabatabaei Hall  Zohreh Behrouzi, MD
Azadeh Doozandeh Tabarestani, MD
Updates on Glaucoma Management  17  November
10:00 - 08:00

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان کنگره