سر فصل علمی

Strabismus & Neuro-ophthalmology
* توجه : چشم پزشکاني که مايل به دريافت امتياز بازآموزي ميباشند لازم است قبل از شروع همايش براي برنامه هاي داراي امتياز (هر برنامه بصورت مجزا 2 امتياز دارد) در سايت آموزش مداوم ircme.ir ثبت نام نمايند و پس از پايان هر برنامه از تاريخ شروع آزمون به مدت 72 ساعت فرصت شرکت در آزمون از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir را خواهند داشت.

نمایش برنامهتاریخ آزمونشناسه برنامهPass IDMeeting IDWebinarVenueModerator/sTopicsTime
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Kaveh Abri Aghdam, MD , PhD
Controversies in Diagnosis and Management of Typical and Atypical Optic Neuritis  17  June
17:00 - 16:00

 نمایش
 نمایش 2
 28 الی 31 خرداد  166006 spring 993 5941 2491  Room2  Mohadeseh Feizi, MD
Strabismus Update Key Points  17  June
18:30 - 17:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Mostafa Soltan Sanjari, MD
Controversies in Acute Strabismus Affecting Adults and Children  18  June
19:30 - 18:30

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->