سر فصل علمی

Cornea and Anterior Segment
* توجه : چشم پزشکاني که مايل به دريافت امتياز بازآموزي ميباشند لازم است قبل از شروع همايش براي برنامه هاي داراي امتياز (هر برنامه بصورت مجزا 2 امتياز دارد) در سايت آموزش مداوم ircme.ir ثبت نام نمايند و پس از پايان هر برنامه از تاريخ شروع آزمون به مدت 72 ساعت فرصت شرکت در آزمون از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir را خواهند داشت.

نمایش برنامهتاریخ آزمونشناسه برنامهPass IDMeeting IDWebinarVenueModerator/sTopicsTime
 نمایش
 نمایش 2
 27 الی 30 خرداد  165954 spring 993 5941 2491  Room2  Amir Faramarzi, MD
Sepehr Feizi, MD
IOL Power Calculation  17  June
22:00 - 20:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Leila Ghiasian, MD
Controversies in Hyperopia Correction (PRK, FSLasik, SMILE or Phakic IOL)  18  June
12:30 - 11:30

 نمایش
 نمایش 2
 28 الي 31 خرداد  166076 spring 993 5941 2491  Room2  Mohammad mehdi Sadoughi, MD
Bahram Einollahi, MD
Updates on Corneal Cross Linking  18  June
14:30 - 13:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Hossein Aghaei, MD
High Refractive Error Correction (Phakic IOLs vs Laser Vision Correction)  18  June
21:00 - 20:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Seyed Javad Hashemian, MD
Trifocal IOLS vs Extended Depth of Focus IOLs (EDOF lens)  18  June
22:00 - 21:00

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->