سر فصل علمی

Posterior Segment
* توجه : چشم پزشکاني که مايل به دريافت امتياز بازآموزي ميباشند لازم است قبل از شروع همايش براي برنامه هاي داراي امتياز (هر برنامه بصورت مجزا 2 امتياز دارد) در سايت آموزش مداوم ircme.ir ثبت نام نمايند و پس از پايان هر برنامه از تاريخ شروع آزمون به مدت 72 ساعت فرصت شرکت در آزمون از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir را خواهند داشت.

نمایش برنامهتاریخ آزمونشناسه برنامهPass IDMeeting IDWebinarVenueModerator/sTopicsTime
 نمایش
 نمایش 2
 28 الی 31 خرداد  166014 spring 846 0442 5951  Room1  Mohammad Mehdi Parvaresh, MD
Khalil Ghasemi Falavarjani, MD
Controversies on Imaging of Choice in AMD and DR  17  June
21:00 - 20:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Mehdi Modarreszadeh, MD
Masih Hashemi, MD
Controversies in Management of DR in Light of Recent DRCR Net Studies  17  June
22:00 - 21:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Masood Naseripour, MD
Fariba Ghasemi, MD
Saeed Karimi, MD
Ahad Sedaghat, MD
Controversies in Recent Advances in the Diagnosis and Management of Intraocular Tumors  18  June
14:30 - 13:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Siamak Moradian, MD
Mohsen Azarmina, MD
Updates on Retinal Vascular Disorders  18  June
20:30 - 20:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Alireza Ramezani, MD
Mohammad Hosein Dehghan, MD
Updates on Pachychoroid Spectrum Disorders  18  June
21:00 - 20:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Morteza Entezari, MD
Homayoun Nikkhah, MD
Updates on Age Related Macular Degeneration  18  June
21:30 - 21:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Hamid Ahmadieh, MD
Ramin Nourinia, MD
Updates on Diabetic Retinopathy  18  June
22:00 - 21:30

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->