اخبار


معرفی همایش توسط دبیر علمی خانم دکتر شریفی پور در خبرگزاری ها

 خبرگزاری مهر

خبرگزاری دانشجو

 بانگ خبر

کیا پرس
اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان کنگره