شركتهای حامی


«حامیان طلایی سمینار»

براي مشاهده اطلاعات شركتهای حامی پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی روی نام آن كلیک نمایید.

نوع حمايتشماره غرفهنام شركترديف
A2  آميکو يسنا پارس  1
A18  آیبک طب پارس  2
A28  ابزار طب پویا  3
A29  ايران ممكو  4
A29  باهرمهد  5
A3  بینا طب  6
A19  سیناژن  7
A16  صوفياطب (آلكان)  8
A1  فجرشاهد  9
A27  لردگان  10


برای مشاهده دیگر حامیان کلیک کنید

              

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->