شركتهای حامی


«حامیان طلایی سمینار»

براي مشاهده اطلاعات شركتهای حامی پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی روی نام آن كلیک نمایید.

شماره غرفهنام شركترديف
A10  آیبک طب پارس  1
A13  ابزار طب پويا  2
A9  ارکید فارمد  3
A1  فن آوری آزمايشگاهی  4
A11  نگاه طب  5


برای مشاهده دیگر حامیان کلیک کنید

              

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان کنگره