ثبت نام شدگان همکاران شرکتهای تجاریردیفنام و نام خانوادگیشرکتوضعیت ثبت نام
 1  اکرمی  علی آوا درمان آریا ثبت نام اولیه
 2  ولی پور  مرتضی آوا درمان آریا ثبت نام اولیه
 3  مدیر  مهدیه آوا درمان آریا ثبت نام اولیه
 4  سعید  زالی آژانس فطرس ثبت نام اولیه
 5  وارسی  آرمان آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 6  مجید  امیریان آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 7  مرجان  جلیلی آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 8  احسان  رمضانپور آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 9  آرشیا  محلوجیان آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 10  خلیل پور  مسعود آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 11  وحید  منصوری آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 12  زیبا زاد  مهسا آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 13  اردلان  مهینی آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 14  پور مهران  کیمیا آميکو يسنا پارس ثبت نام اولیه
 15  قاسمی  آرمان آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 16  بهنام  اختیاری آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 17  فرهاد  اکرمی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 18  تورج  دشتبان آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 19  سلیمانی  رضا آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 20  سروش  زنجانی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 21  علیرضا  صالحیان آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 22  سعیدی  علی اکبر آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 23  مهران  قاسمی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 24  عادل  مافی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 25  محمد  مرتضی پور آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 26  سید حمید  میریوسفی آیبک طب پارس ثبت نام اولیه
 27  مهدی  احمدی آیتک ویژن ایرانیان ثبت نام اولیه
 28  علیرضا  بانکی آیتک ویژن ایرانیان ثبت نام اولیه
 29  رضایی  سولماز آیتک ویژن ایرانیان ثبت نام اولیه
 30  خاجی  الهه ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 31  هاشمی  امیرحسین ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 32  رستمی پور  امین ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 33  شکری  بهنام ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 34  عباسی  پریسا ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 35  یوسف زاده  جواد ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 36  حاتمی  حسام ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 37  حجتی  حسین ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 38  رجبی  حمید ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 39  نوشیروانی  رضا ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 40  قوامی  سارا ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 41  علیدوست  صمد ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 42  نوشیروانی  عادل ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 43  متوسل  محمدمهدی ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 44  نائل  مهدی ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 45  نوشیروانی  نادر ابزار طب پویا ثبت نام اولیه
 46  رشیدی  حیدر امیران پزشکی پارس ثبت نام اولیه
 47  ظفری  ساغر امیران پزشکی پارس ثبت نام اولیه
 48  -  - ايران ممكو ثبت نام اولیه
 49  -  - ايران ممكو ثبت نام اولیه
 50  گواهي  الهه ايران ممكو ثبت نام اولیه
 51  آرش  الیاسی ايران ممكو ثبت نام اولیه
 52  امیر  امیدی ارجنکی ايران ممكو ثبت نام اولیه
 53  کریمیان  امیر منصورر ايران ممكو ثبت نام اولیه
 54  فرزانه  امین دهقان ايران ممكو ثبت نام اولیه
 55  بلوچ  بردیا ايران ممكو ثبت نام اولیه
 56  سهیل  بلوردی ايران ممكو ثبت نام اولیه
 57  ماني  تمهيدي ايران ممكو ثبت نام اولیه
 58  فرزين  جابری ايران ممكو ثبت نام اولیه
 59  مصطفی  جامه در ايران ممكو ثبت نام اولیه
 60  فاطمه  شفيعيان ايران ممكو ثبت نام اولیه
 61  تمهیدی  ماني ايران ممكو ثبت نام اولیه
 62  زتر  محمد ايران ممكو ثبت نام اولیه
 63  لطفی  بهاره باهرمهد ثبت نام اولیه
 64  خلیل آذر  حسین باهرمهد ثبت نام اولیه
 65  یاشار  رمضانی باهرمهد ثبت نام اولیه
 66  شقایق  زارعی باهرمهد ثبت نام اولیه
 67  سینا  زمانی باهرمهد ثبت نام اولیه
 68  ایران نژاد  سارا باهرمهد ثبت نام اولیه
 69  سیدمصطفوی  سیدبهراد باهرمهد ثبت نام اولیه
 70  دل آرام  صادقی باهرمهد ثبت نام اولیه
 71  ایزدی  فائزه باهرمهد ثبت نام اولیه
 72  اشهری  یونس باهرمهد ثبت نام اولیه
 73  ذاکر  رضا بیدار طب نور ثبت نام اولیه
 74  بیداری فرد  وحید بیدار طب نور ثبت نام اولیه
 75  اقتداری  یاسمن بیدار طب نور ثبت نام اولیه
 76  حسینی  زهرا بینا طب ثبت نام اولیه
 77  رهکوی  سیروس بینا طب ثبت نام اولیه
 78  یاری قلی  علی بینا طب ثبت نام اولیه
 79  احمدپور  فاطمه بینا طب ثبت نام اولیه
 80  بیات  محمد بینا طب ثبت نام اولیه
 81  یاری قلی  محمدرضا بینا طب ثبت نام اولیه
 82  قصری  مرجان بینا طب ثبت نام اولیه
 83  یاری قلی  مهدی بینا طب ثبت نام اولیه
 84  یاری قلی  مهدیه بینا طب ثبت نام اولیه
 85  زحمتکش  مهرنوش بینا طب ثبت نام اولیه
 86  شهرزاد  جلی پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 87  پونه  حسن زاده پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 88  آرش  درچه طالبی پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 89  سید محمود  ذبیحی نیا مقدم پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 90  قنبری  فریبا پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 91  نریمانی راد  محسن پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 92  سید محسن  موسوی شاهرخ پارس ديدگان ثبت نام اولیه
 93  اطهری  افشین پاسارگاد نوین آیریک جراح ثبت نام اولیه
 94  اطیابی  علی پاسارگاد نوین آیریک جراح ثبت نام اولیه
 95  غیاث ابادی فراهانی  علی پاسارگاد نوین آیریک جراح ثبت نام اولیه
 96  هوشمند پاکدل  بیتا تجهيزات پزشكي سعيد ابطحي ثبت نام اولیه
 97  کشاورزی  بینا تجهيزات پزشكي سعيد ابطحي ثبت نام اولیه
 98  شیوا  بابک توانا ابزار پرتو ثبت نام اولیه
 99  فیاض صفوی  شیوا سادات توانا ابزار پرتو ثبت نام اولیه
 100  اشرفی نیا  محمد توانا ابزار پرتو ثبت نام اولیه
 101  صادقی  مریم توانا ابزار پرتو ثبت نام اولیه
 102  حیدری  امیررضا درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 103  احسان  پناهی نژاد درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 104  فدائی  جاوید درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 105  نوروزی  شیوا درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 106  قاسم  عزت ور درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 107  سالاری  علی درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 108  خوش حال  مینو درسا طب درمان ثبت نام اولیه
 109  زراعتی  ارشام دیده ابزار دیبا ثبت نام اولیه
 110  رضایی ایوب  فاطمه دیده ابزار دیبا ثبت نام اولیه
 111  آقاحسینی  محمد دیده ابزار دیبا ثبت نام اولیه
 112  اخضری  مجید رایت آریا ویژن ثبت نام اولیه
 113  اخضری  مهرداد رایت آریا ویژن ثبت نام اولیه
 114  سوهانی  تینا رونیکا یسنا طب ثبت نام اولیه
 115  جمالی  روشا رونیکا یسنا طب ثبت نام اولیه
 116  ملکی  سعید رونیکا یسنا طب ثبت نام اولیه
 117  مهسا  حسن زاده ستاره شمال اپتيك ثبت نام اولیه
 118  مجتبی  رنجبر ستاره شمال اپتيك ثبت نام اولیه
 119  رنجبر  گلشید ستاره شمال اپتيك ثبت نام اولیه
 120  میراولیائی  امیر ابراهیم سیناژن ثبت نام اولیه
 121  نظری  ستاره سیناژن ثبت نام اولیه
 122  تشرعی  علی سیناژن ثبت نام اولیه
 123  اسدی فر  محمد سیناژن ثبت نام اولیه
 124  عروجی  مهسا سیناژن ثبت نام اولیه
 125  زینلی  مینا سیناژن ثبت نام اولیه
 126  برجیان  نوشین سیناژن ثبت نام اولیه
 127  مصطفایی  امیرحسین شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری کانتیننتال‌وی ثبت نام اولیه
 128  بشرویه  روشنک شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری کانتیننتال‌وی ثبت نام اولیه
 129  الهی  سیدامیر شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری کانتیننتال‌وی ثبت نام اولیه
 130  یارمحمدی  آریا صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 131  سالک  حسین صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 132  ريحانه  روغنی صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 133  نظام  عارفه صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 134  نصرتی  عباس صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 135  موسوی  لیلا صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 136  ابتدایی  میلاد صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 137  عطا  نظری صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 138  نصیرزاده  نونا صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 139  مهرداد  کوهستانی صوفياطب (آلكان) ثبت نام اولیه
 140  فراهانی  محمد طب کاران ثبت نام اولیه
 141  رضایی  محمد طب کاران ثبت نام اولیه
 142  شانی  مهشید طب کاران ثبت نام اولیه
 143  شیوا  خالویی فجرشاهد ثبت نام اولیه
 144  شقایق  درخشان فجرشاهد ثبت نام اولیه
 145  حسن  دهقان فجرشاهد ثبت نام اولیه
 146  كيومرث  دهنوی فجرشاهد ثبت نام اولیه
 147  مهندس پیام  سلمان نصر فجرشاهد ثبت نام اولیه
 148  اميررضا  صمدزاده فجرشاهد ثبت نام اولیه
 149  امیر حسین  صمدزاده فجرشاهد ثبت نام اولیه
 150  مهندس بابک  قهرمان زاده فجرشاهد ثبت نام اولیه
 151  مهندس مسعود  محمد زمانی فجرشاهد ثبت نام اولیه
 152  صابری  مریم فجرشاهد ثبت نام اولیه
 153  عبدالله  یزدانی فجرشاهد ثبت نام اولیه
 154  جعفری  محمد فرآورده های تزریقی و دارویی ثبت نام اولیه
 155  صلاحی  اصغر كیمیا کالای رازی ثبت نام اولیه
 156  نیکوکار  مائده كیمیا کالای رازی ثبت نام اولیه
 157  سلطانی  مارال كیمیا کالای رازی ثبت نام اولیه
 158  قطبی  مریم كیمیا کالای رازی ثبت نام اولیه
 159  تنها  ملیحه كیمیا کالای رازی ثبت نام اولیه
 160  -  - گيفان ثبت نام اولیه
 161  محمد  پورقربانی گيفان ثبت نام اولیه
 162  شهرزاد  پورقربانی گيفان ثبت نام اولیه
 163  حامد  قربانی جاوید گيفان ثبت نام اولیه
 164  ندا  محرابیان گيفان ثبت نام اولیه
 165  اسداله زاده  امیر لابراتوارهاي سينادارو (سهامي عام) ثبت نام اولیه
 166  تیموری  امیرمنصور لابراتوارهاي سينادارو (سهامي عام) ثبت نام اولیه
 167  ترابی  بهناز لابراتوارهاي سينادارو (سهامي عام) ثبت نام اولیه
 168  عربی  مرتضی لابراتوارهاي سينادارو (سهامي عام) ثبت نام اولیه
 169  احمدزاده راجی  مسعود لابراتوارهاي سينادارو (سهامي عام) ثبت نام اولیه
 170  رضا  بیات لردگان ثبت نام اولیه
 171  لیلا  تاجداری لردگان ثبت نام اولیه
 172  مهدی  خاتم ساز لردگان ثبت نام اولیه
 173  صدیقیان  شیما لردگان ثبت نام اولیه
 174  بهارلو  مریم لردگان ثبت نام اولیه
 175  سکینه  مفتاح لردگان ثبت نام اولیه
 176  نظری  مهرنوش لردگان ثبت نام اولیه
 177  فرامرز  نفریه لردگان ثبت نام اولیه
 178  مطیع  افسانه مارستان ثبت نام اولیه
 179  نیلوفر  درویش مارستان ثبت نام اولیه
 180  فرداد  لاجوردی مارستان ثبت نام اولیه
 181  نورالدینی  بتی مایا اسلیم آریا ثبت نام اولیه
 182  نیری  پوریا مایا اسلیم آریا ثبت نام اولیه
 183  بهره بر  مسعود مایا اسلیم آریا ثبت نام اولیه
 184  محمد جواد  اصانلو مدیسا طب درمان ثبت نام اولیه
 185  شیرزاد  الهام مدیسا طب درمان ثبت نام اولیه
 186  باهری  بهادر مدیسا طب درمان ثبت نام اولیه
 187  مریم  جعفریان مدیسا طب درمان ثبت نام اولیه
 188  خلیلی  حامد مدیسا طب درمان ثبت نام اولیه
 189  بهارلو  روناک مدیسا طب درمان ثبت نام اولیه
 190  شهریار  سامی مدیسا طب درمان ثبت نام اولیه
 191  داوود  عباس زاده مدیسا طب درمان ثبت نام اولیه
 192  وفایی  مهری مدیسا طب درمان ثبت نام اولیه
 193  علیزاده  محمد مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران ثبت نام اولیه
 194  شیرازی  مریم مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران ثبت نام اولیه
 195  فرهمند  منیره مرکز تحقیقات چشم دانشگاه ایران ثبت نام اولیه
 196  آقای مهندس  اشرفی مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 197  خانم مهندس  الهام مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 198  آقای دکتر  پیام مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 199  خانم مهندس  تبسم مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 200  خانم مهندس  صابونچی مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 201  آقای مهندس  محمد مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 202  آقای مهندس  هاشمی مهندسی پزشكی عالی پيام ثبت نام اولیه
 203  چالاک  محسن نگاه طب ثبت نام اولیه
 204  آشوری  محمد نگاه طب ثبت نام اولیه
 205  رحمانی  محمد امین نگاه طب ثبت نام اولیه
 206  چالاک قدیری  مصطفی نگاه طب ثبت نام اولیه
 207  سلیمیان ریزی  نرگس نگاه طب ثبت نام اولیه
 208  معصومی راد  نگین نگاه طب ثبت نام اولیه
 209  محمدی  یاسر نگاه طب ثبت نام اولیه
 210  ابراهیمی  سونیا هوشمند سازان بینا ثبت نام اولیه
 211  فرشچی  سید حسین هوشمند سازان بینا ثبت نام اولیه
 212  رحیم زاده  علیرضا هوشمند سازان بینا ثبت نام اولیه
 213  بمپوری  مهدی هوشمند سازان بینا ثبت نام اولیه
 214  قارونی  آزاده ولیان دارو ثبت نام اولیه
 215  موسوی  امیرعباس ولیان دارو ثبت نام اولیه
 216  عسگریان  جهانگیر ولیان دارو ثبت نام اولیه
 217  آمنه  حفرکننده ولیان دارو ثبت نام اولیه
 218  یعقوبی  ساناز ولیان دارو ثبت نام اولیه
 219  عسگری  طلا ولیان دارو ثبت نام اولیه
 220  لیلا  عراقی ولیان دارو ثبت نام اولیه
 221  زاغری  غزال ولیان دارو ثبت نام اولیه
 222  موسوی  نرگس ولیان دارو ثبت نام اولیه
 223  افشاری بقا  زهرا کلینیک چشم نیکان ثبت نام اولیه
 224  فرخی  ساناز کلینیک چشم نیکان ثبت نام اولیه
 225  جعفرنژاد  نیلوفر کلینیک چشم نیکان ثبت نام اولیه
 226  مخدومی  هادی کلینیک چشم نیکان ثبت نام اولیه

  تعدا افرا ثبت نام قطعی:0

اخبــار

عارضه نابینایی در نوزادان نارس/ زمان معاینه چشم نوزاد / دکتر همایون نیکخواه
خبرگزاری علم و فرهنگ خبرگزاری مهر ادامه خبر ...

گزارش رادیویی دکتر محمد مهدوی صدوقی در برنامه زنده رادیو سلامت برنامه رهاورد چهارشنبه ۱۸ خرداد
دانلود فایل ادامه خبر ...

شایع ترین بیماری های چشمی در ایران/ علت نابینایی در نوزادان نارس / دکتر احد صداقت / خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر ادامه خبر ...

کوتاهی بیمه‌ها در پرداخت‌های مالی مراکز چشم پزشکی / گرانی تجهیزات درمانی چشم پزشکی / دکتر محمود جباروند
خبرگزاری فارس خبرگزاری دانشجو خبرگزاری مهر باشگاه خبرنگاران جوان خبرگزاری صدا و سیما روزنامه مردم سالاریPDF ادامه خبر ...

ثبت نام رایگان دستیاران چشم پزشکی در پنجمین همایش بهاره
شرکت ابزار طب پویا هزینه ثبت نام دستیاران چشم پزشکی را برای پنجمین همایش بهاره متقبل شده است. امیدواریم که دستیاران با شرکت خود علاوه بر افزایش توانایی علمی باعث رونق بیشتر این همایش گردند. نکته قابل توجه: دستیارانی که می خواهند از این امکان استف ادامه خبر ...برگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->