برنامه روزانه


* توجه : چشم پزشکاني که مايل به دريافت امتياز بازآموزي ميباشند لازم است قبل از شروع همايش براي برنامه هاي داراي امتياز (هر برنامه بصورت مجزا 2 امتياز دارد) در سايت آموزش مداوم ircme.ir ثبت نام نمايند و پس از پايان هر برنامه از تاريخ شروع آزمون به مدت 72 ساعت فرصت شرکت در آزمون از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir را خواهند داشت.

نمایش برنامهتاریخ آزمونشناسه برنامهPass IDMeeting IDWebinarVenueModerator/sTopicsTime
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   Opening Session  17  June
15:30 - 15:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ----------     Break  17  June
16:00 - 15:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Kaveh Abri Aghdam, MD , PhD
Controversies in Diagnosis and Management of Typical and Atypical Optic Neuritis  17  June
17:00 - 16:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Masoud Soheilian, MD
Alireza Hedayatfar, MD
Controversies in Diagnosis and Management of “Scleritis and Immune Keratopathies”  17  June
17:00 - 16:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   شرکت بهستان دارو (فايزر)  17  June
17:30 - 17:00

 نمایش
 نمایش 2
 27 الی 30 خرداد  165962 spring 846 0442 5951  Room1  Arezoo Miraftabi, MD
Naveed Nilforushan, MD
Controversies in Diagnosis of Glaucomatous versus Nonglaucomatous Optic Neuropathy  17  June
19:30 - 17:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2   Greater Focus on Side Effects of Immunomodulatory Therapy (شرکت سيناژن)  17  June
17:30 - 17:00

 نمایش
 نمایش 2
 28 الی 31 خرداد  166006 spring 993 5941 2491  Room2  Mohadeseh Feizi, MD
Strabismus Update Key Points  17  June
18:30 - 17:30

 نمایش
 نمایش 2
 28 الی 31 خرداد  166010 spring 993 5941 2491  Room2  Soltanhossein Salour, MD
Mohammad Eshaghi, MD
Mohsen B Kashkouli, MD
Updates on Oculofacial Disorders  17  June
19:30 - 18:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   (شرکت آيبک طب پارس ) / (شرکت مارستان )  17  June
20:00 - 19:30

 نمایش
 نمایش 2
 28 الی 31 خرداد  166014 spring 846 0442 5951  Room1  Mohammad Mehdi Parvaresh, MD
Khalil Ghasemi Falavarjani, MD
Controversies on Imaging of Choice in AMD and DR  17  June
21:00 - 20:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Mehdi Modarreszadeh, MD
Masih Hashemi, MD
Controversies in Management of DR in Light of Recent DRCR Net Studies  17  June
22:00 - 21:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2   شرکت ابزار طب پويا  17  June
20:00 - 19:30

 نمایش
 نمایش 2
 27 الی 30 خرداد  165954 spring 993 5941 2491  Room2  Amir Faramarzi, MD
Sepehr Feizi, MD
IOL Power Calculation  17  June
22:00 - 20:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   شرکت عالي پيام  18  June
11:30 - 11:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Leila Ghiasian, MD
Controversies in Hyperopia Correction (PRK, FSLasik, SMILE or Phakic IOL)  18  June
12:30 - 11:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ----------     Break  18  June
13:00 - 12:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   آيبک طب پارس  18  June
13:30 - 13:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Masood Naseripour, MD
Fariba Ghasemi, MD
Saeed Karimi, MD
Ahad Sedaghat, MD
Controversies in Recent Advances in the Diagnosis and Management of Intraocular Tumors  18  June
14:30 - 13:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2   آميکو يسناپارس  18  June
13:30 - 13:00

 نمایش
 نمایش 2
 28 الي 31 خرداد  166076 spring 993 5941 2491  Room2  Mohammad mehdi Sadoughi, MD
Bahram Einollahi, MD
Updates on Corneal Cross Linking  18  June
14:30 - 13:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ----------     Break  18  June
15:00 - 14:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Yasaman Hadi, MD
Sahba Fekri, MD
Video Journal  18  June
17:00 - 15:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   شرکت لردگان  18  June
17:30 - 17:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Mohsen B Kashkouli, MD
EyelidPlasty vs.Eyelid / Eyebrowplasty  18  June
18:30 - 17:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Mostafa Soltan Sanjari, MD
Controversies in Acute Strabismus Affecting Adults and Children  18  June
19:30 - 18:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2   بهستان دارو ( ام اس دي )  18  June
17:30 - 17:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Shahin Yazdani, MD
Farideh Sharifipour, MD
Phaco Alone and Phaco-Plus Cataract Surgery in Glaucoma  18  June
19:30 - 17:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   ( شرکت ايران ممکو ) / ( شرکت باهرمهد )  18  June
20:00 - 19:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Hossein Aghaei, MD
High Refractive Error Correction (Phakic IOLs vs Laser Vision Correction)  18  June
21:00 - 20:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Seyed Javad Hashemian, MD
Trifocal IOLS vs Extended Depth of Focus IOLs (EDOF lens)  18  June
22:00 - 21:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2   شرکت پارس ديدگان  18  June
20:00 - 19:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Siamak Moradian, MD
Mohsen Azarmina, MD
Updates on Retinal Vascular Disorders  18  June
20:30 - 20:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Alireza Ramezani, MD
Mohammad Hosein Dehghan, MD
Updates on Pachychoroid Spectrum Disorders  18  June
21:00 - 20:30

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Morteza Entezari, MD
Homayoun Nikkhah, MD
Updates on Age Related Macular Degeneration  18  June
21:30 - 21:00

 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Hamid Ahmadieh, MD
Ramin Nourinia, MD
Updates on Diabetic Retinopathy  18  June
22:00 - 21:30

اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->