جستجوی سخنران
RowName - FamilyProgram TopicTimeVenue
1 Fatemeh Abdi Updates on Vitreoretinal Surgery (Paradigm Shift in RD Surgery, Updated on Surgery VMT, Updates on Vitreoretinal Surgery Tools) Paradigm Shift in RD Surgery  15  June
09:15 - 09:30

Hall 3
2 Abbas Abolhasani Video Journal Flange IOL & Artificial Iris  16  June
16:40 - 16:45

Main Hall
3 Abbas Abolhasani Video Journal Cercalge in Urret - Zavalia Syn  16  June
16:45 - 16:50

Main Hall
4 Abbas Abolhasani Video Journal CTS Flange in Traumatic Cataract Surgery  16  June
16:50 - 16:55

Main Hall
5 Abbas Abolhasani Video Journal Flanged IOL Fixation  16  June
16:55 - 17:00

Main Hall
6 Kaveh Abri Aghdam Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
15:20 - 15:30

Hall 3
7 Kaveh Abri Aghdam Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
15:50 - 16:00

Hall 3
8 Kaveh Abri Aghdam Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
16:20 - 16:30

Hall 3
9 Kaveh Abri Aghdam Controversies in Using Adjustable Versus Non - Adjustable Sutures for Strabismus Panel Discussion  16  June
10:30 - 11:30

Hall 3
10 Kaveh Abri Aghdam Video Journal Retrieval of the Lost Medial Rectus  16  June
17:10 - 17:15

Main Hall
11 Mojtaba Abrishami Controversies in Management of Cataract in ARMD, RVO, DM: Phaco Vs Phaco+IVB Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Hall 3
12 Mohammad Abrishami Updates on Orbital Diseases Panel Discussion  17  June
09:48 - 10:00

Hall 3
13 Sayed MohammadAli Abtahi Forushani Video Journal Artificial Cornea  16  June
16:35 - 16:40

Main Hall
14 Hossein Aghaei Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease Treatments for Severe Limbal Stem Cell Deficiency  17  June
11:00 - 11:10

Hall 3
15 Hossein Aghaei Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease Panel Disscussion  17  June
11:30 - 12:00

Hall 3
16 Gholam Hosseyn Aghai Periocular Rejuvenation; Pearls and Contraversies Panel Discussion  15  June
11:00 - 12:30

Main Hall
17 Ali Aghajani Controversies in the Management of Cranial Nerve Palsies Panel Discussion  16  June
11:30 - 12:30

Hall 3
18 Masood Aghsaie fard Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
15:20 - 15:30

Hall 3
19 Masood Aghsaie fard Updates on Neuro-ophthalmology Update on OCT and OCT-A in Neuro-Ophthalmology  15  June
15:30 - 15:50

Hall 3
20 Masood Aghsaie fard Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
15:50 - 16:00

Hall 3
21 Masood Aghsaie fard Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
16:20 - 16:30

Hall 3
22 Masood Aghsaie fard Controversies in the Management of Cranial Nerve Palsies Panel Discussion  16  June
11:30 - 12:30

Hall 3
23 Hamid Ahmadieh Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment) Panel Discussion  15  June
08:30 - 09:00

Hall 3
24 Hamid Ahmadieh Controversies in Anti-VEGF Therapy in Retinal Disease: PRN Vs T&E Panel Discussion  16  June
09:00 - 10:00

Hall 3
25 Mohammad hosein Ahour Updates on Vitreoretinal Surgery (Paradigm Shift in RD Surgery, Updated on Surgery VMT, Updates on Vitreoretinal Surgery Tools) Panel Discussion  15  June
09:30 - 10:00

Hall 3
26 Mohammad Reza Akbari Updates on Strabismus Panel Discussion  15  June
17:15 - 18:00

Hall 3
27 Mohammad Reza Akbari Controversies in Using Adjustable Versus Non - Adjustable Sutures for Strabismus Panel Discussion  16  June
10:30 - 11:30

Hall 3
28 Maryam Ale Taha Video Journal Panel Discussion  16  June
17:45 - 18:00

Main Hall
29 Maryam Ale Taha Updates on Oculoplastics Panel Discussion  17  June
08:45 - 09:00

Hall 3
30 Maryam Ale Taha Updates on Orbital Diseases Medical Therapy in Thyroid Eye Disease (TED)  17  June
09:24 - 09:36

Hall 3
31 Maryam Ale Taha Updates on Orbital Diseases Panel Discussion  17  June
09:48 - 10:00

Hall 3
32 Pasha Anvari Controversies in Diagnosis and Management of Intermediate Uveitis Panel Discussion  15  June
14:00 - 15:00

Main Hall
33 Seyed amir Anvari Updates on Orbital Diseases Radiotherapy in Orbital Inflammatory Disorders  17  June
09:36 - 09:48

Hall 3
34 Seyed amir Anvari Updates on Orbital Diseases Panel Discussion  17  June
09:48 - 10:00

Hall 3
35 Reza Asadi Controversies in Using Adjustable Versus Non - Adjustable Sutures for Strabismus Panel Discussion  16  June
10:30 - 11:30

Hall 3
36 Hossein Ashraf Controversies in Anti-VEGF Therapy in Retinal Disease: PRN Vs T&E Panel Discussion  16  June
09:00 - 10:00

Hall 3
37 Pejvak Azadi Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children) Panel Discussion  16  June
08:30 - 09:00

Hall 3
38 Mohsen Azarmina Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum) Case Presentation  17  June
11:15 - 12:30

Main Hall
39 Ali Azimi Updates on Glaucoma Management Medical Therapy in Glaucoma  15  June
11:00 - 11:15

Hall 3
40 Abbas Bagheri Updates on Strabismus Panel Discussion  15  June
17:15 - 18:00

Hall 3
41 Abbas Bagheri Updates on Orbital Diseases Panel Discussion  17  June
09:48 - 10:00

Hall 3
42 Mohammad Banifatemi Controversies in Detection of Glaucoma Progression: Structural Versus Functional Tests Panel Discussion  16  June
11:30 - 12:30

Main Hall
43 Hassan Behboudi Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment) Panel Discussion  15  June
08:30 - 09:00

Hall 3
44 Nazanin Behnaz Updates on Premium IOL IOL Calculation  15  June
08:00 - 08:10

Main Hall
45 Nazanin Behnaz Collagen Cross-linking Updates Criteria of KCN Progression  16  June
15:00 - 15:10

Main Hall
46 Mohammad Hosein Dehghan Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children) Panel Discussion  16  June
08:30 - 09:00

Hall 3
47 Azadeh Doozandeh Tabarestani Controversies in Treatment of Secondary Glaucoma Panel Discussion  16  June
10:30 - 11:30

Main Hall
48 Nazanin Ebrahimi adib Controversies in Diagnosis and Management of Intermediate Uveitis Panel Discussion  15  June
14:00 - 15:00

Main Hall
49 Amirabdollah Eftekhari Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment) New and Emerging Therapies for Wet AMD, Better efficacy, Longer durability  15  June
08:00 - 08:15

Hall 3
50 Amirabdollah Eftekhari Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment) Panel Discussion  15  June
08:30 - 09:00

Hall 3
51 Bahram Einollahi Updates on Refractive Surgery Discussion and Case Presentation  16  June
09:15 - 10:00

Main Hall
52 Bahram Einollahi Controversies in Pre-Op Cataract Surgery Evaluations: (Ocular Biometry, Topography and Macular OCT)? Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Main Hall
53 Morteza Entezari Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment) Panel Discussion  15  June
08:30 - 09:00

Hall 3
54 Mohammad Eshaghi Updates on Oculoplastics Panel Discussion  17  June
08:45 - 09:00

Hall 3
55 Mohammad Eshaghi Updates on Orbital Diseases Panel Discussion  17  June
09:48 - 10:00

Hall 3
56 Bahram Eshraghi Periocular Rejuvenation; Pearls and Contraversies Panel Discussion  15  June
11:00 - 12:30

Main Hall
57 Alireza Eslampoor Video Journal Management of Aphakia in a Child with History of Penetrating Trauma and Pars Plana Vitrectomy Using Yamane Intrascleral Haptic Fixation (ISHF)  16  June
17:05 - 17:10

Main Hall
58 Alireza Eslampoor Refractive Lens Exchange; Myopia Versus Hyperopia Panel Discussion  17  June
08:00 - 09:00

Main Hall
59 Alireza Esmaeili Updates on Glaucoma Management Surgical Management of Glaucoma  15  June
11:45 - 12:00

Hall 3
60 Mohammad Etezad Razavi Updates on Oculoplastics Managing the Unhappy Blepharoplasry  17  June
08:15 - 08:30

Hall 3
61 Mohammad Etezad Razavi Updates on Oculoplastics Panel Discussion  17  June
08:45 - 09:00

Hall 3
62 Hooshang Faghihi Controversies in Management of PDR : PRP Versus IVB Panel Discussion  16  June
15:00 - 16:00

Hall 3
63 Behzad Fallahi Motlagh Updates on Cataract Surgery Cataract Surgery in Pediatric  15  June
16:45 - 17:00

Main Hall
64 Behzad Fallahi Motlagh Updates on Cataract Surgery Panel Discussion  15  June
17:30 - 18:00

Main Hall
65 Amir Faramarzi Updates on Management of Keratoconus Panel Discussion  16  June
17:45 - 18:00

Hall 3
66 Amir Faramarzi Refractive Lens Exchange; Myopia Versus Hyperopia Panel Discussion  17  June
08:00 - 09:00

Main Hall
67 Mohsen Farvardin Controversies in Management of Cataract in ARMD, RVO, DM: Phaco Vs Phaco+IVB Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Hall 3
68 Mohsen Farvardin Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum) Case Presentation  17  June
11:15 - 12:30

Main Hall
69 Farhad Fazel Controversies in Management of PDR : PRP Versus IVB Panel Discussion  16  June
15:00 - 16:00

Hall 3
70 Mostafa Feghhi Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum) Case Presentation  17  June
11:15 - 12:30

Main Hall
71 Mohadeseh Feizi Updates on Neuro-ophthalmology Update on Optic Neuritis, MOG & NMO Spectrum  15  June
15:00 - 15:20

Hall 3
72 Sepehr Feizi Updates on Cataract Surgery Panel Discussion  15  June
17:30 - 18:00

Main Hall
73 Sepehr Feizi Collagen Cross-linking Updates Panel Discussion  16  June
15:40 - 16:00

Main Hall
74 Sepehr Feizi Updates on Management of Keratoconus DALK vs PK, which case what Technique?  16  June
17:20 - 17:30

Hall 3
75 Mohadeseh Feizi Updates on Orbital Diseases Orbital Imaging  17  June
09:00 - 09:12

Hall 3
76 Mohadeseh Feizi Updates on Orbital Diseases Panel Discussion  17  June
09:48 - 10:00

Hall 3
77 Sepehr Feizi Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease Neurotrophic Keratitis: Diagnosis and Treatment  17  June
10:50 - 11:00

Hall 3
78 Sepehr Feizi Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease Panel Disscussion  17  June
11:30 - 12:00

Hall 3
79 Sahba Fekri Controversies in Diagnosis and Management of Intermediate Uveitis Panel Discussion  15  June
14:00 - 15:00

Main Hall
80 Sahba Fekri Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum) OCTA in Pachychoroid  17  June
10:45 - 11:00

Main Hall
81 Sahba Fekri Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum) Case Presentation  17  June
11:15 - 12:30

Main Hall
82 Heshmatollah Ghanbari Mobarekeh Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment) Panel Discussion  15  June
08:30 - 09:00

Hall 3
83 Hamid Gharaee Controversies in Pre-Op Cataract Surgery Evaluations: (Ocular Biometry, Topography and Macular OCT)? Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Main Hall
84 Hamed Ghassemi Medical Versus Combined Management of MGD Panel Discussion  15  June
09:00 - 10:00

Main Hall
85 Fariba Ghassemi Controversies in the Management of Retinoblastoma in the Era of Globe Conserving Therapy Panel Discussion  15  June
15:00 - 16:00

Main Hall
86 Leila Ghiasian Updates on Refractive Surgery Updates on Femtosecond Machines  16  June
08:15 - 08:30

Main Hall
87 Leila Ghiasian Video Journal Panel Discussion  16  June
17:45 - 18:00

Main Hall
88 Seyed Mohammad Ghoreishi Updates on Refractive Surgery Discussion and Case Presentation  16  June
09:15 - 10:00

Main Hall
89 Seyed Mohammad Ghoreishi Controversies in Pre-Op Cataract Surgery Evaluations: (Ocular Biometry, Topography and Macular OCT)? Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Main Hall
90 Yasaman Hadi Updates on Management of Keratoconus Peripheral Additive Stromal Allogenic Keratoplasty(PASAK)  16  June
17:10 - 17:20

Hall 3
91 Maryam Hajizadeh Updates on Complementary and Alternative Medicine in Glaucoma Low Vision Aid  17  June
12:35 - 12:50

Hall 3
92 Hasan Hashemi Refractive Corneal Laser Surgeries; Lamellar versus Surface Panel Discussion  17  June
09:00 - 10:00

Main Hall
93 Seyed Javad Hashemian Updates on Refractive Surgery Discussion and Case Presentation  16  June
09:15 - 10:00

Main Hall
94 Mohammad Nasser Hashemian Controversies in Pre-Op Cataract Surgery Evaluations: (Ocular Biometry, Topography and Macular OCT)? Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Main Hall
95 Seyed Javad Hashemian Video Journal Femtosecond Assisted Keratopigmentation  16  June
17:15 - 17:20

Main Hall
96 Seyed Javad Hashemian Video Journal Refractive Management of Keratoconus ( ICRS, CXL and Toric ICL)  16  June
17:20 - 17:25

Main Hall
97 Hesam Hashemian Refractive Lens Exchange; Myopia Versus Hyperopia Panel Discussion  17  June
08:00 - 09:00

Main Hall
98 Hesam Hashemian Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease New Mechanisms for Dry Eye Disease  17  June
10:30 - 10:40

Hall 3
99 Kiana Hassanpour Updates on Premium IOL Extended Depth of Focus Iols  15  June
08:35 - 08:45

Main Hall
100 Kiana Hassanpour Updates on Management of Keratoconus New Contact Lenses for Management of Keratoconus  16  June
16:40 - 16:50

Hall 3
101 Kiana Hassanpour Video Journal Exposure of a Pintucci-Type Keratoprosthesis; Surgical Revision with Buccal Mucosal Patch Graft  16  June
17:25 - 17:30

Main Hall
102 Kiana Hassanpour Video Journal En Bloc Keratolimbal Allograft (KLAL) and Penetrating Keratoplasty (PKP) in a Patient with LSCD Due to Severe Chemical Burn  16  June
17:30 - 17:35

Main Hall
103 Kiana Hassanpour Video Journal Lamellar Keratoplasty in a Patient with Large Descemetocele  16  June
17:35 - 17:40

Main Hall
104 Kiana Hassanpour Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease Artifitial Tears and Blood-derivatives in Treatment  17  June
10:40 - 10:50

Hall 3
105 Mohammadmehdi Hatami Updates on Complementary and Alternative Medicine in Glaucoma Life Style and Glaucoma  17  June
12:20 - 12:35

Hall 3
106 Seyedeh Maryam Hosseini Controversies in Diagnosis and Management of Intermediate Uveitis Panel Discussion  15  June
14:00 - 15:00

Main Hall
107 Mahmood Jabbarvand Updates on Refractive Surgery Updates on Smile  16  June
08:30 - 08:45

Main Hall
108 Mahmood Jabbarvand Updates on Refractive Surgery Discussion and Case Presentation  16  June
09:15 - 10:00

Main Hall
109 Mahmood Jabbarvand Refractive Corneal Laser Surgeries; Lamellar versus Surface Panel Discussion  17  June
09:00 - 10:00

Main Hall
110 Khosrow Jadidi Updates on Premium IOL Multifocal IOLs  15  June
08:10 - 08:25

Main Hall
111 Khosrow Jadidi Updates on Premium IOL Panel Discussion  15  June
08:45 - 09:00

Main Hall
112 Khosrow Jadidi Medical Versus Combined Management of MGD Panel Discussion  15  June
09:00 - 10:00

Main Hall
113 Khosrow Jadidi Updates on Management of Keratoconus Different Approach in Corneal Enhancement ( LARG )  16  June
17:00 - 17:10

Hall 3
114 Mohammad Reza Jafarinasab Medical Versus Combined Management of MGD Panel Discussion  15  June
09:00 - 10:00

Main Hall
115 Mohammad Reza Jafarinasab Updates on Management of Keratoconus A New Concept for Classification of Corneal Ectasia  16  June
16:30 - 16:40

Hall 3
116 Mohammad Reza Jafarinasab Updates on Management of Keratoconus Panel Discussion  16  June
17:45 - 18:00

Hall 3
117 Hossein Jamali Collagen Cross-linking Updates CXL: Which Protocol  16  June
15:10 - 15:20

Main Hall
118 Hossein Jamali Collagen Cross-linking Updates Panel Discussion  16  June
15:40 - 16:00

Main Hall
119 Hossein Jamali Refractive Corneal Laser Surgeries; Lamellar versus Surface Panel Discussion  17  June
09:00 - 10:00

Main Hall
120 Mansoreh Jamshidian Tehrani Periocular Rejuvenation; Pearls and Contraversies Panel Discussion  15  June
11:00 - 12:30

Main Hall
121 Mohammadali Javadi Medical Versus Combined Management of MGD Panel Discussion  15  June
09:00 - 10:00

Main Hall
122 Mohammadali Javadi Updates on Management of Keratoconus Panel Discussion  16  June
17:45 - 18:00

Hall 3
123 Alireza Javadzadeh Controversies in Anti-VEGF Therapy in Retinal Disease: PRN Vs T&E Panel Discussion  16  June
09:00 - 10:00

Hall 3
124 Mohammad Karim Johari Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment) Therapies on Horizon for Non-exudative AMD  15  June
08:15 - 08:30

Hall 3
125 Mohammad Karim Johari Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment) Panel Discussion  15  June
08:30 - 09:00

Hall 3
126 Saeed Karimi Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children) Panel Discussion  16  June
08:30 - 09:00

Hall 3
127 Farid Karimian Updates on Cataract Surgery Femto-second laser Cataract Surgery  15  June
16:30 - 16:45

Main Hall
128 Farid Karimian Updates on Cataract Surgery Panel Discussion  15  June
17:30 - 18:00

Main Hall
129 Farid Karimian Video Journal Panel Discussion  16  June
17:45 - 18:00

Main Hall
130 Farid Karimian Refractive Corneal Laser Surgeries; Lamellar versus Surface Panel Discussion  17  June
09:00 - 10:00

Main Hall
131 Farid Karimian Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease K-Pro as Last Step  17  June
11:10 - 11:20

Hall 3
132 Farid Karimian Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease Case Presentaion  17  June
11:20 - 11:30

Hall 3
133 Farid Karimian Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease Panel Disscussion  17  June
11:30 - 12:00

Hall 3
134 Zahra Karjoo Updates on Cataract Surgery Endophthalmitis prophylaxis  15  June
17:15 - 17:30

Main Hall
135 Zahra Karjoo Updates on Refractive Surgery Updates on Excimer Laser Machines  16  June
08:00 - 08:15

Main Hall
136 Zahra Karjoo Updates on Management of Keratoconus Case Presentation 3  16  June
17:40 - 17:45

Hall 3
137 Reza Karkhaneh Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children) Panel Discussion  16  June
08:30 - 09:00

Hall 3
138 Reza Karkhaneh Controversies in Anti-VEGF Therapy in Retinal Disease: PRN Vs T&E Panel Discussion  16  June
09:00 - 10:00

Hall 3
139 Abolfazl Kasaei Acquired Ptosis Management; Surgical vs Non-Surgical Panel Discussion  15  June
14:00 - 15:00

Hall 3
140 Abolfazl Kasaei Updates on Oculoplastics Update on Laser in Oculoplasty  17  June
08:00 - 08:15

Hall 3
141 Abolfazl Kasaei Updates on Oculoplastics Panel Discussion  17  June
08:45 - 09:00

Hall 3
142 Behzad Khademi Periocular Rejuvenation; Pearls and Contraversies Panel Discussion  15  June
11:00 - 12:30

Main Hall
143 Mohamadreza Khalili Controversies in the Management of Cranial Nerve Palsies Panel Discussion  16  June
11:30 - 12:30

Hall 3
144 Hassan Khalili Updates on Management of Keratoconus Case Presentation 2  16  June
17:35 - 17:40

Hall 3
145 Elyas Khalili Pour Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum) What is the Role of FFA in Retinal Vascular Diseases in this Era  17  June
11:00 - 11:15

Main Hall
146 Elyas Khalili Pour Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum) Case Presentation  17  June
11:15 - 12:30

Main Hall
147 Ali Reza Khoda Bandeh Controversies in Management of PDR : PRP Versus IVB Panel Discussion  16  June
15:00 - 16:00

Hall 3
148 Mehdi Khodaparast Refractive Lens Exchange; Myopia Versus Hyperopia Panel Discussion  17  June
08:00 - 09:00

Main Hall
149 Alireza Lashay Updates on Vitreoretinal Surgery (Paradigm Shift in RD Surgery, Updated on Surgery VMT, Updates on Vitreoretinal Surgery Tools) Panel Discussion  15  June
09:30 - 10:00

Hall 3
150 Alireza Lashay Controversies in Management of Cataract in ARMD, RVO, DM: Phaco Vs Phaco+IVB Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Hall 3
151 Afshin Lotfi sadigh Refractive Corneal Laser Surgeries; Lamellar versus Surface Panel Discussion  17  June
09:00 - 10:00

Main Hall
152 Babak Masoomian Controversies in the Management of Retinoblastoma in the Era of Globe Conserving Therapy Panel Discussion  15  June
15:00 - 16:00

Main Hall
153 Mehdi Mazloumi Controversies in the Management of Retinoblastoma in the Era of Globe Conserving Therapy Panel Discussion  15  June
15:00 - 16:00

Main Hall
154 Aidin Meshksar Updates on Glaucoma Management Laser Therapy in Glaucoma  15  June
11:30 - 11:45

Hall 3
155 Arash Mir Mohammad Sadeghi Updates on Strabismus Management of Dissociated Strabismus Complex  15  June
16:45 - 17:00

Hall 3
156 Arash Mir Mohammad Sadeghi Updates on Strabismus Panel Discussion  15  June
17:15 - 18:00

Hall 3
157 Seyed mohammad Miraftab Refractive Lens Exchange; Myopia Versus Hyperopia Panel Discussion  17  June
08:00 - 09:00

Main Hall
158 Arezoo Miraftabi Video Journal Deep Sclerectomy In Struge Weber Syndrome  16  June
17:00 - 17:05

Main Hall
159 Reza Mirshahi Controversies in the Management of Retinoblastoma in the Era of Globe Conserving Therapy Panel Discussion  15  June
15:00 - 16:00

Main Hall
160 Ahmad Mirshahi Controversies in Management of Cataract in ARMD, RVO, DM: Phaco Vs Phaco+IVB Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Hall 3
161 Hossein Mohammad Rabei Updates on Premium IOL Panel Discussion  15  June
08:45 - 09:00

Main Hall
162 Hossein Mohammad Rabei Updates on Cataract Surgery IOL Exchanges options  15  June
17:00 - 17:15

Main Hall
163 Hossein Mohammad Rabei Updates on Cataract Surgery Panel Discussion  15  June
17:30 - 18:00

Main Hall
164 Hossein Mohammad Rabei Controversies in Pre-Op Cataract Surgery Evaluations: (Ocular Biometry, Topography and Macular OCT)? Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Main Hall
165 Seyed Farzad Mohammadi Refractive Corneal Laser Surgeries; Lamellar versus Surface Panel Discussion  17  June
09:00 - 10:00

Main Hall
166 Mehrdad Mohammadpour Controversies in Pre-Op Cataract Surgery Evaluations: (Ocular Biometry, Topography and Macular OCT)? Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Main Hall
167 Mehrdad Mohammadpour Collagen Cross-linking Updates CXL Plus  16  June
15:30 - 15:40

Main Hall
168 Mehrdad Mohammadpour Collagen Cross-linking Updates Panel Discussion  16  June
15:40 - 16:00

Main Hall
169 Siamak Moradian Controversies in Management of Cataract in ARMD, RVO, DM: Phaco Vs Phaco+IVB Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Hall 3
170 Siamak Moradian Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum) Case Presentation  17  June
11:15 - 12:30

Main Hall
171 Mostafa Naderi Updates on Refractive Surgery Discussion and Case Presentation  16  June
09:15 - 10:00

Main Hall
172 Maryam Najafi Video Journal Tenzel Flap for Lower lid Reconstruction  16  June
16:30 - 16:35

Main Hall
173 Masood Naseripour Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children) Panel Discussion  16  June
08:30 - 09:00

Hall 3
174 Nader Nassiri Updates on Premium IOL Panel Discussion  15  June
08:45 - 09:00

Main Hall
175 Aminolah Nikeghbali Controversies in Management of PDR : PRP Versus IVB Panel Discussion  16  June
15:00 - 16:00

Hall 3
176 Homayoun Nikkhah Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment) Panel Discussion  15  June
08:30 - 09:00

Hall 3
177 Homayoun Nikkhah Controversies in Anti-VEGF Therapy in Retinal Disease: PRN Vs T&E Panel Discussion  16  June
09:00 - 10:00

Hall 3
178 Sasan Niknam Updates on Refractive Surgery Updates on Trans Epithelial PRK  16  June
08:45 - 09:00

Main Hall
179 Sasan Niknam Updates on Refractive Surgery Discussion and Case Presentation  16  June
09:15 - 10:00

Main Hall
180 Naveed Nilforushan Video Journal Panel Discussion  16  June
17:45 - 18:00

Main Hall
181 Mohammadreza Niyousha Updates on Vitreoretinal Surgery (Paradigm Shift in RD Surgery, Updated on Surgery VMT, Updates on Vitreoretinal Surgery Tools) Current Surgical Macula  15  June
09:00 - 09:15

Hall 3
182 Hamid Norouzi Updates on Premium IOL Panel Discussion  15  June
08:45 - 09:00

Main Hall
183 Ramin Nourinia Updates on Vitreoretinal Surgery (Paradigm Shift in RD Surgery, Updated on Surgery VMT, Updates on Vitreoretinal Surgery Tools) Panel Discussion  15  June
09:30 - 10:00

Hall 3
184 Ramin Nourinia Controversies in Management of PDR : PRP Versus IVB Panel Discussion  16  June
15:00 - 16:00

Hall 3
185 Mohammad Hossein Nowroozzadeh Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum) OCT Biomarkers for Visual Outcome in DME  17  June
10:30 - 10:45

Main Hall
186 Mohammad Hossein Nowroozzadeh Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum) Case Presentation  17  June
11:15 - 12:30

Main Hall
187 Farzad Pakdel Acquired Ptosis Management; Surgical vs Non-Surgical Panel Discussion  15  June
14:00 - 15:00

Hall 3
188 Farzad Pakdel Updates on Oculoplastics Targeted Therapy for Eyelid / Orbit Tumor  17  June
08:30 - 08:45

Hall 3
189 Farzad Pakdel Updates on Oculoplastics Panel Discussion  17  June
08:45 - 09:00

Hall 3
190 Mahmoud reza Panahi Bazaz Updates on Management of Keratoconus CCL for Management of Keratoconus  16  June
16:50 - 17:00

Hall 3
191 Mahmoud reza Panahi Bazaz Updates on Management of Keratoconus Panel Discussion  16  June
17:45 - 18:00

Hall 3
192 Firoozeh Rahimi Medical Versus Combined Management of MGD Panel Discussion  15  June
09:00 - 10:00

Main Hall
193 Mohammad Taher Rajabi Acquired Ptosis Management; Surgical vs Non-Surgical Panel Discussion  15  June
14:00 - 15:00

Hall 3
194 Zhale Rajavi Updates on Strabismus Management of Monocular Elevation Deficiency (MED)  15  June
17:00 - 17:15

Hall 3
195 Zhale Rajavi Controversies in Using Adjustable Versus Non - Adjustable Sutures for Strabismus Panel Discussion  16  June
10:30 - 11:30

Hall 3
196 Alireza Ramezani Updates on Vitreoretinal Surgery (Paradigm Shift in RD Surgery, Updated on Surgery VMT, Updates on Vitreoretinal Surgery Tools) Panel Discussion  15  June
09:30 - 10:00

Hall 3
197 Alireza Ramezani Controversies in Management of PDR : PRP Versus IVB Panel Discussion  16  June
15:00 - 16:00

Hall 3
198 Javad Rezaei Updates on Premium IOL Toric IOL  15  June
08:25 - 08:35

Main Hall
199 Javad Rezaei Updates on Management of Keratoconus Case Presentation 1  16  June
17:30 - 17:35

Hall 3
200 Hamid Riazi Esfahani Controversies in Management of PDR : PRP Versus IVB Panel Discussion  16  June
15:00 - 16:00

Hall 3
201 Mohammad Hassan Rikhtegar Video Journal Silent Sinus Syndrome Secondary to Orbital Floor Fracture (Floating Piece)  16  June
17:40 - 17:45

Main Hall
202 Ali Akbar Saber Moghaddam Ranjbar Controversies in Using Adjustable Versus Non - Adjustable Sutures for Strabismus Panel Discussion  16  June
10:30 - 11:30

Hall 3
203 Ali Sadeghi Controversies in the Management of Cranial Nerve Palsies Panel Discussion  16  June
11:30 - 12:30

Hall 3
204 Motahhareh Sadeghi Controversies in the Management of Cranial Nerve Palsies Panel Discussion  16  June
11:30 - 12:30

Hall 3
205 Mohammad Mahdi Sadoughi Collagen Cross-linking Updates Panel Discussion  16  June
15:40 - 16:00

Main Hall
206 Mohammad Mahdi Sadoughi Refractive Corneal Laser Surgeries; Lamellar versus Surface Panel Discussion  17  June
09:00 - 10:00

Main Hall
207 Behnam Safarpour Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
15:20 - 15:30

Hall 3
208 Behnam Safarpour Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
15:50 - 16:00

Hall 3
209 Behnam Safarpour Updates on Neuro-ophthalmology Update on Neurogenic Ptosis ( How to differentiate)  15  June
16:00 - 16:20

Hall 3
210 Behnam Safarpour Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
16:20 - 16:30

Hall 3
211 Hamid Safi Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children) Updates on the Treatment of Retinopathy of Prematurity  16  June
08:00 - 08:15

Hall 3
212 Hamid Safi Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children) Panel Discussion  16  June
08:30 - 09:00

Hall 3
213 Soltanhossein Salour Updates on Oculoplastics Panel Discussion  17  June
08:45 - 09:00

Hall 3
214 Ramin Salouti Controversies in Pre-Op Cataract Surgery Evaluations: (Ocular Biometry, Topography and Macular OCT)? Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Main Hall
215 Azadeh Samaeili Updates on Complementary and Alternative Medicine in Glaucoma Neuroprotection in Glaucoma  17  June
12:00 - 12:20

Hall 3
216 Ahad Sedaghat Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children) Approach to the Child with Leukocoria  16  June
08:15 - 08:30

Hall 3
217 Ahad Sedaghat Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children) Panel Discussion  16  June
08:30 - 09:00

Hall 3
218 Mohammad Reza Sedaghat Updates on Refractive Surgery Updates on Topo-guided Profiles  16  June
09:00 - 09:15

Main Hall
219 Mohammad Reza Sedaghat Updates on Refractive Surgery Discussion and Case Presentation  16  June
09:15 - 10:00

Main Hall
220 Mohammad Reza Sedaghat Refractive Corneal Laser Surgeries; Lamellar versus Surface Panel Discussion  17  June
09:00 - 10:00

Main Hall
221 Mahla Shadravan Updates on Glaucoma Management Surgical Management of Pediatric Glaucoma  15  June
12:00 - 12:15

Hall 3
222 Mansour Shahriari Updates on Orbital Diseases Orbital Mucormycosis  17  June
09:12 - 09:24

Hall 3
223 Mansour Shahriari Updates on Orbital Diseases Panel Discussion  17  June
09:48 - 10:00

Hall 3
224 Seyed Sahabaldin Shahrzad Periocular Rejuvenation; Pearls and Contraversies Panel Discussion  15  June
11:00 - 12:30

Main Hall
225 Farideh Sharifipour Controversies in Detection of Glaucoma Progression: Structural Versus Functional Tests Panel Discussion  16  June
11:30 - 12:30

Main Hall
226 Farideh Sharifipour Video Journal Panel Discussion  16  June
17:45 - 18:00

Main Hall
227 Nasser Shoeibi Controversies in Management of Cataract in ARMD, RVO, DM: Phaco Vs Phaco+IVB Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Hall 3
228 Mohammad reza Shoja Collagen Cross-linking Updates CXK in Pediatric  16  June
15:20 - 15:30

Main Hall
229 Mohammad reza Shoja Collagen Cross-linking Updates Panel Discussion  16  June
15:40 - 16:00

Main Hall
230 Masoud Soheilian Updates on Vitreoretinal Surgery (Paradigm Shift in RD Surgery, Updated on Surgery VMT, Updates on Vitreoretinal Surgery Tools) Panel Discussion  15  June
09:30 - 10:00

Hall 3
231 Mostafa Soltan Sanjari Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
15:20 - 15:30

Hall 3
232 Mostafa Soltan Sanjari Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
15:50 - 16:00

Hall 3
233 Mostafa Soltan Sanjari Updates on Neuro-ophthalmology Panel Discussion  15  June
16:20 - 16:30

Hall 3
234 Mostafa Soltan Sanjari Updates on Strabismus Panel Discussion  15  June
17:15 - 18:00

Hall 3
235 Mostafa Soltan Sanjari Controversies in the Management of Cranial Nerve Palsies Panel Discussion  16  June
11:30 - 12:30

Hall 3
236 Mostafa Soltan Sanjari Video Journal Panel Discussion  16  June
17:45 - 18:00

Main Hall
237 Reza Soltani Moghadam Controversies in Pre-Op Cataract Surgery Evaluations: (Ocular Biometry, Topography and Macular OCT)? Panel Discussion  16  June
14:00 - 15:00

Main Hall
238 Seyed ziaeddin Tabatabaie mohammadi Acquired Ptosis Management; Surgical vs Non-Surgical Panel Discussion  15  June
14:00 - 15:00

Hall 3
239 Amirreza Veisi Acquired Ptosis Management; Surgical vs Non-Surgical Panel Discussion  15  June
14:00 - 15:00

Hall 3
240 Amirreza Veisi Updates on Strabismus Management of Strabismus in TED (Thyroid Eye Disease)  15  June
16:30 - 16:45

Hall 3
241 Amirreza Veisi Updates on Strabismus Panel Discussion  15  June
17:15 - 18:00

Hall 3
242 Amirreza Veisi Controversies in Using Adjustable Versus Non - Adjustable Sutures for Strabismus Panel Discussion  16  June
10:30 - 11:30

Hall 3
243 Maryam Yadgari Updates on Glaucoma Management Novel Drug Delivery Systems  15  June
11:15 - 11:30

Hall 3
244 Shahin Yazdani Controversies in Detection of Glaucoma Progression: Structural Versus Functional Tests Panel Discussion  16  June
11:30 - 12:30

Main Hall
245 Mohamad Zarei Controversies in Diagnosis and Management of Intermediate Uveitis Panel Discussion  15  June
14:00 - 15:00

Main Hall
246 Reza Zarei Controversies in Treatment of Secondary Glaucoma Panel Discussion  16  June
10:30 - 11:30

Main Hall
247 Siamak Zarei-Ghanavati Refractive Lens Exchange; Myopia Versus Hyperopia Panel Discussion  17  June
08:00 - 09:00

Main HallRowFamily - NameModerator (Program)TimeVenue
1 Hossein Aghaei Medical Versus Combined Management of MGD  15  June
09:00 - 10:00

Main Hall
2 Gholam Hosseyn Aghai Acquired Ptosis Management; Surgical vs Non-Surgical  15  June
14:00 - 15:00

Hall 3
3 Abbas Bagheri Updates on Strabismus  15  June
16:30 - 18:00

Hall 3
4 Nazanin Behnaz Updates on Premium IOL  15  June
08:00 - 09:00

Main Hall
5 Morteza Entezari Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment)  15  June
08:00 - 09:00

Hall 3
6 Mohadeseh Feizi Updates on Neuro-ophthalmology  15  June
15:00 - 16:30

Hall 3
7 Yasaman Hadi Medical Versus Combined Management of MGD  15  June
09:00 - 10:00

Main Hall
8 Alireza Hedayatfar Controversies in Diagnosis and Management of Intermediate Uveitis  15  June
14:00 - 15:00

Main Hall
9 Mansoreh Jamshidian Tehrani Periocular Rejuvenation; Pearls and Contraversies  15  June
11:00 - 12:30

Main Hall
10 Saeed Karimi Controversies in the Management of Retinoblastoma in the Era of Globe Conserving Therapy  15  June
15:00 - 16:00

Main Hall
11 Nasser Karimi Acquired Ptosis Management; Surgical vs Non-Surgical  15  June
14:00 - 15:00

Hall 3
12 Nasser Karimi Periocular Rejuvenation; Pearls and Contraversies  15  June
11:00 - 12:30

Main Hall
13 Mohsen B Kashkouli Periocular Rejuvenation; Pearls and Contraversies  15  June
11:00 - 12:30

Main Hall
14 Hossein Mohammad Rabei Updates on Cataract Surgery  15  June
16:30 - 18:00

Main Hall
15 Masood Naseripour Controversies in the Management of Retinoblastoma in the Era of Globe Conserving Therapy  15  June
15:00 - 16:00

Main Hall
16 Nader Nassiri Updates on Cataract Surgery  15  June
16:30 - 18:00

Main Hall
17 Farhad Nejat Ophthalmic Applications of Plasma Using Plexr ( Maya Slim Aria)  15  June
12:30 - 12:45

Main Hall
18 Homayoun Nikkhah Updates on AMD (Updates on Wet AMD Treatment, New Terminology in AMD, Updates on Dry AMD Treatment)  15  June
08:00 - 09:00

Hall 3
19 Hamid Norouzi Updates on Premium IOL  15  June
08:00 - 09:00

Main Hall
20 Ramin Nourinia Updates on Vitreoretinal Surgery (Paradigm Shift in RD Surgery, Updated on Surgery VMT, Updates on Vitreoretinal Surgery Tools)  15  June
09:00 - 10:00

Hall 3
21 Zhale Rajavi Updates on Strabismus  15  June
16:30 - 18:00

Hall 3
22 Alireza Ramezani Updates on Vitreoretinal Surgery (Paradigm Shift in RD Surgery, Updated on Surgery VMT, Updates on Vitreoretinal Surgery Tools)  15  June
09:00 - 10:00

Hall 3
23 Ahad Sedaghat Controversies in the Management of Retinoblastoma in the Era of Globe Conserving Therapy  15  June
15:00 - 16:00

Main Hall
24 Farideh Sharifipour Updates on Glaucoma Management  15  June
11:00 - 12:30

Hall 3
25 Masoud Soheilian Controversies in Diagnosis and Management of Intermediate Uveitis  15  June
14:00 - 15:00

Main Hall
26 Amirreza Veisi Updates on Strabismus  15  June
16:30 - 18:00

Hall 3
27 Maryam Yadgari Updates on Glaucoma Management  15  June
11:00 - 12:30

Hall 3
28 Fatemeh Abdi Controversies in Management of Cataract in ARMD, RVO, DM: Phaco Vs Phaco+IVB  16  June
14:00 - 15:00

Hall 3
29 Kaveh Abri Aghdam Controversies in the Management of Cranial Nerve Palsies  16  June
11:30 - 12:30

Hall 3
30 Masood Aghsaie fard Controversies in the Management of Cranial Nerve Palsies  16  June
11:30 - 12:30

Hall 3
31 Pasha Anvari Controversies in Anti-VEGF Therapy in Retinal Disease: PRN Vs T&E  16  June
09:00 - 10:00

Hall 3
32 Bardia Balouch Histological Distinctions Between Real Swept Source OCT Physics and its Conventional Types. There is Significantly more than Just Depth! (Iran Memco)  16  June
10:00 - 10:15

Hall 3
33 Acieh Eshaghi Controversies in Pre-Op Cataract Surgery Evaluations: (Ocular Biometry, Topography and Macular OCT)?  16  June
14:00 - 15:00

Main Hall
34 Hooshang Faghihi Controversies in Management of PDR : PRP Versus IVB  16  June
15:00 - 16:00

Hall 3
35 Amir Faramarzi Updates on Refractive Surgery  16  June
08:00 - 10:00

Main Hall
36 Sepehr Feizi Collagen Cross-linking Updates  16  June
15:00 - 16:00

Main Hall
37 Sahba Fekri Video Journal  16  June
16:30 - 18:00

Main Hall
38 Khalil Ghasemi Falavarjani Controversies in Management of PDR : PRP Versus IVB  16  June
15:00 - 16:00

Hall 3
39 Masih Hashemi Controversies in Management of PDR : PRP Versus IVB  16  June
15:00 - 16:00

Hall 3
40 Seyed Javad Hashemian Controversies in Pre-Op Cataract Surgery Evaluations: (Ocular Biometry, Topography and Macular OCT)?  16  June
14:00 - 15:00

Main Hall
41 Mohammad Reza Jafarinasab Updates on Management of Keratoconus  16  June
16:30 - 18:00

Hall 3
42 Mohammadali Javadi Updates on Management of Keratoconus  16  June
16:30 - 18:00

Hall 3
43 Saeed Karimi Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children)  16  June
08:00 - 09:00

Hall 3
44 Farid Karimian Updates on Refractive Surgery  16  June
08:00 - 10:00

Main Hall
45 Reza Karkhaneh Controversies in Anti-VEGF Therapy in Retinal Disease: PRN Vs T&E  16  June
09:00 - 10:00

Hall 3
46 Mehdi Mazloumi Video Journal  16  June
16:30 - 18:00

Main Hall
47 Arezoo Miraftabi Controversies in Detection of Glaucoma Progression: Structural Versus Functional Tests  16  June
11:30 - 12:30

Main Hall
48 Mehdi Modarreszadeh Controversies in Anti-VEGF Therapy in Retinal Disease: PRN Vs T&E  16  June
09:00 - 10:00

Hall 3
49 Homayoun Nikkhah Updates on Pediatric Retina (ROP, coats, PFV, Approach to leukocoria in Children)  16  June
08:00 - 09:00

Hall 3
50 Naveed Nilforushan Controversies in Treatment of Secondary Glaucoma  16  June
10:30 - 11:30

Main Hall
51 Mohammad Mehdi Parvaresh Controversies in Management of Cataract in ARMD, RVO, DM: Phaco Vs Phaco+IVB  16  June
14:00 - 15:00

Hall 3
52 Mohammad Mahdi Sadoughi Collagen Cross-linking Updates  16  June
15:00 - 16:00

Main Hall
53 Mostafa Soltan Sanjari Controversies in Using Adjustable Versus Non - Adjustable Sutures for Strabismus  16  June
10:30 - 11:30

Hall 3
54 Reza Zarei Controversies in Treatment of Secondary Glaucoma  16  June
10:30 - 11:30

Main Hall
55 Parya Abdolalizadeh Refractive Lens Exchange; Myopia Versus Hyperopia  17  June
08:00 - 09:00

Main Hall
56 Mohammad Abrishami Updates on Orbital Diseases  17  June
09:00 - 10:00

Hall 3
57 Hossein Aghaei Refractive Corneal Laser Surgeries; Lamellar versus Surface  17  June
09:00 - 10:00

Main Hall
58 Maryam Ale Taha Updates on Oculoplastics  17  June
08:00 - 09:00

Hall 3
59 Maryam Ale Taha Updates on Orbital Diseases  17  June
09:00 - 10:00

Hall 3
60 Abbas Bagheri Updates on Orbital Diseases  17  June
09:00 - 10:00

Hall 3
61 Azadeh Doozandeh Tabarestani Updates on Complementary and Alternative Medicine in Glaucoma  17  June
12:00 - 13:00

Hall 3
62 Mohammad Eshaghi Updates on Oculoplastics  17  June
08:00 - 09:00

Hall 3
63 Sahba Fekri Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum)  17  June
10:30 - 12:30

Main Hall
64 Leila Ghiasian Refractive Lens Exchange; Myopia Versus Hyperopia  17  June
08:00 - 09:00

Main Hall
65 Yasaman Hadi Refractive Corneal Laser Surgeries; Lamellar versus Surface  17  June
09:00 - 10:00

Main Hall
66 Kiana Hassanpour Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease  17  June
10:30 - 12:00

Hall 3
67 Mohammadmehdi Hatami Updates on Complementary and Alternative Medicine in Glaucoma  17  June
12:00 - 13:00

Hall 3
68 Farid Karimian Updates on Diagnosis & Treatment of Ocular Surface Disease  17  June
10:30 - 12:00

Hall 3
69 Siamak Moradian Updates on Fundus Imaging (OCTA in Pachychoroid Spectrum)  17  June
10:30 - 12:30

Main Hall
70 Soltanhossein Salour Updates on Oculoplastics  17  June
08:00 - 09:00

Hall 3

اخبــار

عارضه نابینایی در نوزادان نارس/ زمان معاینه چشم نوزاد / دکتر همایون نیکخواه
خبرگزاری علم و فرهنگ خبرگزاری مهر ادامه خبر ...

گزارش رادیویی دکتر محمد مهدوی صدوقی در برنامه زنده رادیو سلامت برنامه رهاورد چهارشنبه ۱۸ خرداد
دانلود فایل ادامه خبر ...

شایع ترین بیماری های چشمی در ایران/ علت نابینایی در نوزادان نارس / دکتر احد صداقت / خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر ادامه خبر ...

کوتاهی بیمه‌ها در پرداخت‌های مالی مراکز چشم پزشکی / گرانی تجهیزات درمانی چشم پزشکی / دکتر محمود جباروند
خبرگزاری فارس خبرگزاری دانشجو خبرگزاری مهر باشگاه خبرنگاران جوان خبرگزاری صدا و سیما روزنامه مردم سالاریPDF ادامه خبر ...

ثبت نام رایگان دستیاران چشم پزشکی در پنجمین همایش بهاره
شرکت ابزار طب پویا هزینه ثبت نام دستیاران چشم پزشکی را برای پنجمین همایش بهاره متقبل شده است. امیدواریم که دستیاران با شرکت خود علاوه بر افزایش توانایی علمی باعث رونق بیشتر این همایش گردند. نکته قابل توجه: دستیارانی که می خواهند از این امکان استف ادامه خبر ...برگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->