جزئیات برنامه

Rapid Oculoplastic Case Presentation

Venue: Allameh Tabatabaei Hall
Moderator/s: Ali Sadeghi Tari, MD
Seyed ziaeddin Tabatabaie .M, MD
Mohammad Taher Rajabi, MD
Nasser Karimi, MD
Amirreza Veisi, MD

TimeTopicsSpeaker/s
16:30 - 16:42  Case Presentation   Mohadeseh Feizi, MD
16:42 - 16:54  Case Presentation   Maryam Najafi, MD
16:54 - 17:06  Case Presentation   Amir Hossen Aghajani, MD
17:06 - 17:18  Case Presentation   Hossein Ghahvehchian, MD
17:18 - 17:30  Case Presentation   Behzad Khademi, MD
17:30 - 17:42  Case Presentation   Seyed Mohsen Rafizadeh, MD
17:42 - 17:54  Case Presentation   Mansoor Shahriari, MD
17:54 - 18:00  Questions and Answers/ Panel Discussion   Nasser Karimi, MD
Mohammad Taher Rajabi, MD
Seyed ziaeddin Tabatabaie .M, MD
Amirreza Veisi, MDاخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان کنگره