برنامه روزانه

Friday, June 18, 2021
* توجه : چشم پزشکاني که مايل به دريافت امتياز بازآموزي ميباشند لازم است قبل از شروع همايش براي برنامه هاي داراي امتياز (هر برنامه بصورت مجزا 2 امتياز دارد) در سايت آموزش مداوم ircme.ir ثبت نام نمايند و پس از پايان هر برنامه از تاريخ شروع آزمون به مدت 72 ساعت فرصت شرکت در آزمون از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir را خواهند داشت.

نمایش برنامهتاریخ آزمونشناسه برنامهPass IDMeeting IDWebinarVenueModerator/sTopicsTime
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   شرکت عالي پيام  11:30 - 11:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Leila Ghiasian, MD
Controversies in Hyperopia Correction (PRK, FSLasik, SMILE or Phakic IOL)  12:30 - 11:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ----------     Break  13:00 - 12:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   آيبک طب پارس  13:30 - 13:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Masood Naseripour, MD
Fariba Ghasemi, MD
Saeed Karimi, MD
Ahad Sedaghat, MD
Controversies in Recent Advances in the Diagnosis and Management of Intraocular Tumors  14:30 - 13:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2   آميکو يسناپارس  13:30 - 13:00
 نمایش
 نمایش 2
 28 الي 31 خرداد  166076 spring 993 5941 2491  Room2  Mohammad mehdi Sadoughi, MD
Bahram Einollahi, MD
Updates on Corneal Cross Linking  14:30 - 13:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ----------     Break  15:00 - 14:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Yasaman Hadi, MD
Sahba Fekri, MD
Video Journal  17:00 - 15:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   شرکت لردگان  17:30 - 17:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Mohsen B Kashkouli, MD
EyelidPlasty vs.Eyelid / Eyebrowplasty  18:30 - 17:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Mostafa Soltan Sanjari, MD
Controversies in Acute Strabismus Affecting Adults and Children  19:30 - 18:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2   بهستان دارو ( ام اس دي )  17:30 - 17:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Shahin Yazdani, MD
Farideh Sharifipour, MD
Phaco Alone and Phaco-Plus Cataract Surgery in Glaucoma  19:30 - 17:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   ( شرکت ايران ممکو ) / ( شرکت باهرمهد )  20:00 - 19:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Hossein Aghaei, MD
High Refractive Error Correction (Phakic IOLs vs Laser Vision Correction)  21:00 - 20:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Seyed Javad Hashemian, MD
Trifocal IOLS vs Extended Depth of Focus IOLs (EDOF lens)  22:00 - 21:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2   شرکت پارس ديدگان  20:00 - 19:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Siamak Moradian, MD
Mohsen Azarmina, MD
Updates on Retinal Vascular Disorders  20:30 - 20:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Alireza Ramezani, MD
Mohammad Hosein Dehghan, MD
Updates on Pachychoroid Spectrum Disorders  21:00 - 20:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Morteza Entezari, MD
Homayoun Nikkhah, MD
Updates on Age Related Macular Degeneration  21:30 - 21:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Hamid Ahmadieh, MD
Ramin Nourinia, MD
Updates on Diabetic Retinopathy  22:00 - 21:30
اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->