برنامه روزانه

Thursday, June 17, 2021
* توجه : چشم پزشکاني که مايل به دريافت امتياز بازآموزي ميباشند لازم است قبل از شروع همايش براي برنامه هاي داراي امتياز (هر برنامه بصورت مجزا 2 امتياز دارد) در سايت آموزش مداوم ircme.ir ثبت نام نمايند و پس از پايان هر برنامه از تاريخ شروع آزمون به مدت 72 ساعت فرصت شرکت در آزمون از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir را خواهند داشت.

نمایش برنامهتاریخ آزمونشناسه برنامهPass IDMeeting IDWebinarVenueModerator/sTopicsTime
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   Opening Session  15:30 - 15:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ----------     Break  16:00 - 15:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Kaveh Abri Aghdam, MD , PhD
Controversies in Diagnosis and Management of Typical and Atypical Optic Neuritis  17:00 - 16:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2  Masoud Soheilian, MD
Alireza Hedayatfar, MD
Controversies in Diagnosis and Management of “Scleritis and Immune Keratopathies”  17:00 - 16:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   شرکت بهستان دارو (فايزر)  17:30 - 17:00
 نمایش
 نمایش 2
 27 الی 30 خرداد  165962 spring 846 0442 5951  Room1  Arezoo Miraftabi, MD
Naveed Nilforushan, MD
Controversies in Diagnosis of Glaucomatous versus Nonglaucomatous Optic Neuropathy  19:30 - 17:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2   Greater Focus on Side Effects of Immunomodulatory Therapy (شرکت سيناژن)  17:30 - 17:00
 نمایش
 نمایش 2
 28 الی 31 خرداد  166006 spring 993 5941 2491  Room2  Mohadeseh Feizi, MD
Strabismus Update Key Points  18:30 - 17:30
 نمایش
 نمایش 2
 28 الی 31 خرداد  166010 spring 993 5941 2491  Room2  Soltanhossein Salour, MD
Mohammad Eshaghi, MD
Mohsen B Kashkouli, MD
Updates on Oculofacial Disorders  19:30 - 18:30
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1   (شرکت آيبک طب پارس ) / (شرکت مارستان )  20:00 - 19:30
 نمایش
 نمایش 2
 28 الی 31 خرداد  166014 spring 846 0442 5951  Room1  Mohammad Mehdi Parvaresh, MD
Khalil Ghasemi Falavarjani, MD
Controversies on Imaging of Choice in AMD and DR  21:00 - 20:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 846 0442 5951  Room1  Mehdi Modarreszadeh, MD
Masih Hashemi, MD
Controversies in Management of DR in Light of Recent DRCR Net Studies  22:00 - 21:00
 نمایش
 نمایش 2
 ----------  ---------- spring 993 5941 2491  Room2   شرکت ابزار طب پويا  20:00 - 19:30
 نمایش
 نمایش 2
 27 الی 30 خرداد  165954 spring 993 5941 2491  Room2  Amir Faramarzi, MD
Sepehr Feizi, MD
IOL Power Calculation  22:00 - 20:00
اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->