جزئیات برنامه

TimeTopicsSpeaker/s
11:30 - 11:37  Overview  
11:37 - 12:30  Controversies in Hyperopia Correction (PRK, FSLasik, SMILE or Phakic IOL)  اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->