جزئیات برنامه

Controversies in Diagnosis of Glaucomatous versus Nonglaucomatous Optic Neuropathy
Thursday, June 17, 2021
Venue: Room1
Moderator/s: Arezoo Miraftabi, MD
Naveed Nilforushan, MD

TimeTopicsSpeaker/s
17:30 - 19:30  Controversies in Diagnosis of Glaucomatous Versus Nonglaucomatous Optic Neuropathy   Shahin Yazdani, MD
Farideh Sharifipour, MD
Masoumeh Sadat Masoumpour, MD
Azadeh Doozandeh Tabarestani, MD

Purpose: 27 الی 30 خرداد


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->