پیام دبیران

 نوآوری های  وسیع در زمینه ساخت تجهیزات پیشرفته تشخیصی و بکارگیری روشهای جدید درمانی ، افق های تازه ای به روی تشخیص و درمان بهتر بیماریهای چشم گشوده است. بی شک برگزاری همایشهای چشم پزشکی نقش مهمی در انتقال دانش روز  به گروههای تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی دارد.

همایش بهاره چشم پزشکی که بمنظور ساماندهی سمینارهای مراکز متعدد دانشگاهی پایه ریزی شده ، با استقبال همکاران همراه شده است . چهارمین همایش بهاره نیز فرصتی است تا آخرین پیشرفت های دانش چشم پزشکی ارائه شده و همچنین چالش های تشخیص و درمان بیماریهای مختلف چشم توسط اساتید با تجربه به بحث گذاشته شود.

دبیران علمی چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی به نمایندگی از اساتید گروههای چشم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و هیات مدیره محترم انجمن چشم پزشکی ایران، مقدم تمامی همکاران عرصه چشم پزشکی  را به این همایش گرامی می دارند.

 

 

دكتر آرزو ميرآفتابي                                                                                                                            دكتر امير فرامرزي

 دبیر علمی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                        دبیر علمی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

                                                                          

 


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->