ساختار همایش

 چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی (وبینار)

گروه ها و مراکز تحقیقات چشم

دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

با همکاری انجمن چشم پزشکی ایران

27 لغایت 28 خرداد ماه 1400 

 

 

 

دبیر علمی: دکتر آرزو میرآفتابی

 

دبیرعلمی: دکتر امیر فرامرزی

 

دبیر اجرایی: دکتر علی صادقی طاری

 


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->