ساختار همایش

ششمین همایش مشترک چشم پزشکی

گروه ها و مراکز تحقیقات چشم

دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

با همکاری انجمن چشم پزشکی ایران

24 لغایت 26 آبان ماه 1402 

       

 

دبیر علمی: دکتر فریده  شریفی پور

 

دبیرعلمی: دکترحسین آقایی

 

دبیر اجرایی: دکتر علی صادقی طاری

 

 


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان کنگره