ساختار همایش

 پنجمین همایش بهاره چشم پزشکی

گروه ها و مراکز تحقیقات چشم

دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

با همکاری انجمن چشم پزشکی ایران

25 لغایت 27 خرداد ماه 1401 

 

       

 

دبیر علمی: دکتر محمدمهدی صدوقی

 

دبیرعلمی: دکتر احد صداقت

 

دبیر اجرایی: دکتر علی صادقی طاری

 


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->