ثبت نام شدگان كارگاه


ردیفنام و نام خانوادگیشماره نظامعنوان کارگاهتاریخساعت مکان
 1 عبدالنبي حبيب زاده  5126  Ophthalmic Dispensing  2020/07/16  16:30 - 18:30  سالن 2
 2 بهاره حقیقیان    Ophthalmic Dispensing  2020/07/16  16:30 - 18:30  سالن 2
 3 سعيد عزيزي شول  65362  Ophthalmic Dispensing  2020/07/16  16:30 - 18:30  سالن 2
 4 اميرخسرو قاسمي نژاد  31363  Ophthalmic Dispensing  2020/07/16  16:30 - 18:30  سالن 2
 5 نسرين گلزاري  28934  Ophthalmic Dispensing  2020/07/16  16:30 - 18:30  سالن 2
 6 عين اله مهرنيا  12939  Ophthalmic Dispensing  2020/07/16  16:30 - 18:30  سالن 2

  

برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->