برنامه روزانه سر فصل علمی

Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
VenueModerator/sTopicsTime
 Hall 2  Gholam hosseyn Aghai, MD
Management of Eyelids in Seventh Nerve Palsy. Which Eyelid First? Upper vs Lower?  8  April
15:00 - 14:00

 Hall 2  Nasser Karimi, MD
Blow-Out Orbital Fractures With Rectus Entrapment  8  April
16:00 - 15:00

 Hall 3  Mohsen B Kashkouli, MD
Eyebrow Lift; Trans -Blepharoplasty, Trans -Eyebrow, vs. Trans-Forehead?  9  April
15:00 - 14:00

 Hall 3  Ali Mokhtarzadeh, MD
Thyroid Eye Disease; Medical vs. Surgical Management  9  April
16:00 - 15:00

 Hall 3  Kourosh Shahraki, MD
Updates on Ptosis Management  9  April
18:30 - 16:30


برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->