برنامه روزانه سر فصل علمی

Strabismus & Neuro-ophthalmology
VenueModerator/sTopicsTime
 Main Hall  Kaveh Abri Aghdam, MD
Controversies in Diagnosis and Management of Typical and Atypical Optic Neuritis  8  April
16:00 - 14:00

 Hall 3  Mostafa Soltan Sanjari, MD
Controversies in Acute Strabismusin Adult and Children  8  April
18:30 - 16:30

 Hall 3  Abbas Bagheri, MD
Updates on Strabismus Surgery Techniques  9  April
11:30 - 10:30

 Hall 3  Maryam Ale Taha, MD
Updates on Syndromic Strabismus  9  April
12:30 - 11:30

 Hall 2  Gholam hosseyn Aghai, MD
Advanced Dispensing  9  April
18:30 - 16:30

 Hall 2  Mohammad Eshaghi, MD
Lacrimal Gland Disorders  10  April
09:00 - 08:00

 Hall 2  Abbas Bagheri, MD
Management of Neurogenic Orbital Tumors  10  April
10:00 - 09:00


برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->