برنامه روزانه سر فصل علمی

Glaucoma
VenueModerator/sTopicsTime
 Main Hall  Shahin Yazdani, MD
Farideh Sharifipour, MD
Phaco Alone and Phaco-Plus Surgery in Glaucoma  8  April
13:00 - 11:00

 Main Hall  Arezoo Miraftabi, MD
Controversies in Diagnosis of Glaucoma in Myopia and Atypical Optic Nerve Heads  9  April
11:30 - 10:30

 Main Hall  Naveed Nilforushan, MD
Normal Tension Glaucoma Versus Non-Glaucomatous Optic Neuropathies  9  April
12:30 - 11:30


برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->