برنامه روزانه سر فصل علمی

Cornea and Anterior Segment
VenueModerator/sTopicsTime
 Main Hall  Mohammad Reza Jafarinasab, MD
Amir Faramarzi, MD
Sepehr Feizi, MD
Updates on keratoconus  15  July
10:00 - 08:00

 Hall 2  Hossein Aghaei, MD
Seyed Javad Hashemian, MD
High Refractive Error Correction (Phakic Iols vs Laser Vision Correction)  15  July
12:00 - 11:00

 Hall 2  Seyed Javad Hashemian, MD
Trifocal IOLs vs Extended Depth of Focus IOLs (EDOF Lens)  15  July
13:00 - 12:00

 Hall 2  Hamidreza Hasani, MD
Masomeh Kalantarion,
Patient Management Problem (PMP)  15  July
18:30 - 16:30

 Hall 2  Hossein Mohammad Rabei, MD
Mohammad mehdi Sadoughi, MD
Updates and Advances in Corneal Cross Linking  16  July
12:30 - 10:30

 Main Hall  Leila Ghiasian, MD
Controversies in Hyperopia Correction (PRK, FS-LASIK, SMILE or Phakic IOL)  16  July
15:00 - 14:00

 Main Hall  Hossein Aghaei, MD
Controversies in Corneal Imaging in Pre-Ectatic Cornea (Epithelial Map , Placido Topography ,Tomography and Biomechanics)  16  July
16:00 - 15:00

 Main Hall  Farid Karimian, MD
Bahram Einollahi, MD
Nader Nassiri, MD
Management of Corneal Refractive Surgery Complications  17  July
10:00 - 08:00

 Hall 2  Amir Faramarzi, MD
IOL Power Calculation: New Formulas,Challenging Situations  17  July
12:30 - 10:30


برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->