برنامه روزانه سر فصل علمی

Posterior Segment
VenueModerator/sTopicsTime
 Hall 3  Morteza Entezari, MD
Narsis Daftarian, MD
Updates on Treatment of Age-Related Macular Degeneration  8  April
12:00 - 11:00

 Hall 3  Ramin Nourinia, MD
Sahba Fekri, MD
Hamid Ahmadieh, MD
Mohammad hosein Dehghan, MD
Mohsen Azarmina, MD
Majid Abrishami, MD
Updates on Vitreomacular Interface Disorders  8  April
13:00 - 12:00

 Hall 3  Masood Naseripour, MD
Ahad Sedaghat, MD
Reza Mirshahi, MD
Controversies in Recent Advances in the Diagnosis and Management of Intraocular Tumors  8  April
15:00 - 14:00

 Hall 3  Alireza Ramezani, MD
Saeed Karimi, MD
Ahmad Mirshahi, MD
Hossein ali Shahriari, MD
Ferraidoon Farrahi, MD
Updates on Retinal Vascular Disorders  8  April
16:00 - 15:00

 Main Hall  Mehdi Modarreszadeh, MD
Masih Hashemi, MD
Controversies in Management of Pachychoroid Spectrum Diseases  9  April
10:00 - 08:00

 Hall 2  Masoud Soheilian, MD
Alireza Hedayatfar, MD
Controversies in Diagnosis and Management of Viral Retinitis  9  April
15:00 - 14:00

 Hall 2  Siamak Moradian, MD
Homayoun Nikkhah, MD
Mohsen Shahsavari, MD
Mostafa Feghhi, MD
Morsal Mehryar, MD
Updates on Retinal Imaging  9  April
16:00 - 15:00

 Main Hall  Mohammad Mehdi Parvaresh, MD
Fatemeh Abdi, MD
Controversies in Preoperative Retinal Imaging for Cataract Surgery  10  April
11:30 - 10:30

 Main Hall  Khalil Ghasemi Falavarjani, MD
Pasha Anvari, MD
Controversies in Imaging of AMD, Invasive vs Non-Invasive Approach  10  April
12:30 - 11:30


برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->