برنامه روزانه

Friday 17 julay 2020
VenueModerator/sTopicsTime
 Main Hall  Farid Karimian, MD
Bahram Einollahi, MD
Nader Nassiri, MD
Management of Corneal Refractive Surgery Complications  10:00 - 08:00
 Hall 2  Mohammad Eshaghi, MD
Lacrimal Gland Disorders  09:00 - 08:00
 Hall 2  Abbas Bagheri, MD
Management of Neurogenic Orbital Tumors  10:00 - 09:00
    Break  10:30 - 10:00
 Main Hall  Mohammad Mehdi Parvaresh, MD
Fatemeh Abdi, MD
Controversies in Preoperative Retinal Imaging for Cataract Surgery  11:30 - 10:30
 Hall 2  Amir Faramarzi, MD
IOL Power Calculation: New Formulas,Challenging Situations  12:30 - 10:30
 Main Hall  Khalil Ghasemi Falavarjani, MD
Pasha Anvari, MD
Controversies in Imaging of AMD, Invasive vs Non-Invasive Approach  12:30 - 11:30

برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->