برنامه روزانه

Thursday 16 julay 2020
VenueModerator/sTopicsTime
 Main Hall  Mehdi Modarreszadeh, MD
Masih Hashemi, MD
Controversies in Management of Pachychoroid Spectrum Diseases  10:00 - 08:00
    Break  10:30 - 10:00
 Main Hall  Arezoo Miraftabi, MD
Controversies in Diagnosis of Glaucoma in Myopia and Atypical Optic Nerve Heads  11:30 - 10:30
 Hall 2  Hossein Mohammad Rabei, MD
Mohammad mehdi Sadoughi, MD
Updates and Advances in Corneal Cross Linking  12:30 - 10:30
 Hall 3  Abbas Bagheri, MD
Updates on Strabismus Surgery Techniques  11:30 - 10:30
 Main Hall  Naveed Nilforushan, MD
Normal Tension Glaucoma Versus Non-Glaucomatous Optic Neuropathies  12:30 - 11:30
 Hall 3  Maryam Ale Taha, MD
Updates on Syndromic Strabismus  12:30 - 11:30
 Dining room   Lunch  14:00 - 12:30
 Main Hall  Leila Ghiasian, MD
Controversies in Hyperopia Correction (PRK, FS-LASIK, SMILE or Phakic IOL)  15:00 - 14:00
 Hall 2  Masoud Soheilian, MD
Alireza Hedayatfar, MD
Controversies in Diagnosis and Management of Viral Retinitis  15:00 - 14:00
 Hall 3  Mohsen B Kashkouli, MD
Eyebrow Lift; Trans -Blepharoplasty, Trans -Eyebrow, vs. Trans-Forehead?  15:00 - 14:00
 Main Hall  Hossein Aghaei, MD
Controversies in Corneal Imaging in Pre-Ectatic Cornea (Epithelial Map , Placido Topography ,Tomography and Biomechanics)  16:00 - 15:00
 Hall 2  Siamak Moradian, MD
Homayoun Nikkhah, MD
Mohsen Shahsavari, MD
Mostafa Feghhi, MD
Morsal Mehryar, MD
Updates on Retinal Imaging  16:00 - 15:00
 Hall 3  Ali Mokhtarzadeh, MD
Thyroid Eye Disease; Medical vs. Surgical Management  16:00 - 15:00
    Break  16:30 - 16:00
 Hall 2  Gholam Hosseyn Aghai, MD
Maryam Ale Taha, MD
Ophthalmic Dispensing Workshop:  18:30 - 16:30
 Hall 3  Kourosh Shahraki, MD
Updates on Ptosis Management  18:30 - 16:30

برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->