برنامه روزانه


Thursday 09 Apr 2020

TimeTopicsModerator/sVenue
 10:00 - 08:00
Controversies in Management of Pachychoroid Spectrum Diseases  Mehdi Modarreszadeh, MD
Masih Hashemi, MD
 Main Hall
 10:30 - 10:00
Break    
 11:30 - 10:30
Controversiesin Diagnosis of Glaucoma in Myopia and Atypical Optic Nerve Heads  Arezoo Miraftabi, MD
 Main Hall
 11:30 - 10:30
Update and Advances in Corneal Cross Linking  Hossein Mohammad Rabei, MD
Mohammad mehdi Sadoughi, MD
 Hall 2
 11:30 - 10:30
Updates on Syndromic Strabismus  Maryam Ale Taha, MD
 Hall 3
 11:30 - 10:30
Updates on Strabismus Surgery Techniques  Abbas Bagheri, MD
 Hall 3
 12:30 - 11:30
Normal Tension Glaucoma Versus Non-Glaucomatous Optic Neuropathies  Naveed Nilforushan, MD
 Main Hall
 12:30 - 11:30
Updates on Dry Eye Disease  Alireza Baradaran Rafii, MD
Mohammad Hasan Alemzadeh Ansari, MD
 Hall 2
 14:00 - 12:30
Lunch    Dining room
 15:00 - 14:00
Controversies in Hyperopia Correction (PRK, FS-LASIK, SMILE or Phakic IOL)  Leila Ghiasian, MD
 Main Hall
 15:00 - 14:00
Controversies in Diagnosis and Management of Viral Retinitis  Masoud Soheilian, MD
Alireza Hedayatfar, MD
 Hall 2
 15:00 - 14:00
Eyebrow Lift; Trans -Blepharoplasty, Trans -Eyebrow, vs. Trans-Forehead?  Mohsen Bahmani Kashkouli, MD
 Hall 3
 16:00 - 15:00
Controversies in Corneal Imaging in Pre-Ectatic Cornea (Epithelial Map , Placido Topography ,Tomography and Biomechanics)  Hossein Aghaei, MD
 Main Hall
 16:00 - 15:00
Updates on Retinal Imaging  Siamak Moradian, MD
Homayoun Nikkhah, MD
 Hall 2
 16:00 - 15:00
Thyroid Eye Disease; Medical vs. Surgical Management  Soltanhossein Salour, MD
Mohsen Bahmani Kashkouli, MD
 Hall 3
 16:30 - 16:00
Break    
 18:30 - 16:30
Video Journal  Sepehr Feizi, MD
Sahba Fekri, MD
 Main Hall
 18:30 - 16:30
Advanced Dispensing  Reza Asadi, MD
 Hall 2

برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:

پایان ثبت نام عادی:

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــارگالریبرگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

-->