برنامه روزانه


Wednesday 08 Apr 2020


TimeTopicsModerator/sVenue
 10:00 - 08:00
Updates on keratoconus  Mohammad Reza Jafarinasab, MD
Amir Faramarzi, MD
Sepehr Feizi, MD
 Main Hall
 10:30 - 10:00
Opening Session    Main Hall
 11:00 - 10:30
Break    
 13:00 - 11:00
Phaco Alone and Phaco-Plus Cataract Surgery in Glaucoma  Shahin Yazdani, MD
Farideh Sharifipour, MD
 Main Hall
 12:00 - 11:00
High Refractive Error Correction (Phakic Iols vs Laser Vision Correction)  Hossein Aghaei, MD
Seyed javad Hashemian, MD
 Hall 2
 12:00 - 11:00
Updates on Treatment of Age-Related Macular Degeneration  Morteza Entezari, MD
Narsis Daftarian, MD
 Hall 3
 13:00 - 12:00
Trifocal IOLs vs Extended Depth of Focus IOLs (EDOF Lens)  Seyed javad Hashemian, MD
 Hall 2
 13:00 - 12:00
Update on Vitreomacular Interface Disorders  Ramin Nourinia, MD
Sahba Fekri, MD
 Hall 3
 14:00 - 13:00
Lunch    Dining room
 16:00 - 14:00
Controversies in Management of Typical and Atypical Optic Neuritis  Mostafa Soltan Sanjari, MD
Kaveh Abri Aghdam, MD
 Main Hall
 15:00 - 14:00
Management of Eyelids in Seventh Nerve Palsy. Which Eyelid First? Upper vs Lower?  Gholam hosseyn Aghai, MD
 Hall 2
 15:00 - 14:00
Controversies in Recent Advances in the Diagnosis and Management of Intraocular Tumors  Masood Naseripour, MD
Ahad Sedaghat, MD
Reza Mirshahi, MD
 Hall 3
 16:00 - 15:00
Blow-Out Orbital Fractures With Rectus Entrapment  Nasser Karimi, MD
 Hall 2
 16:00 - 15:00
Updates on Retinal Vascular Disorders  Alireza Ramezani, MD
Saeed Karimi, MD
 Hall 3
 16:30 - 16:00
Break    
 18:30 - 16:30
Controversies in Acute Strabismus  Reza Asadi, MD
 Main Hall
 18:00 - 16:30
Patient Management Problem (PMP)  Hamidreza Hasani, MD
Masoumeh Kalantarion,
 Hall 2

برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:

پایان ثبت نام عادی:

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــارگالریبرگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

-->