ثبت نام شدگان همکاران شرکتهای تجاریردیفنام و نام خانوادگیشرکتوضعیت ثبت نام
 1  حسام  حاتمی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 2  حجتی  حسین ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 3  الهه  خاجی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 4  امین  رستمی پور ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 5  افشانه  رودبارکی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 6  بهنام  شکری ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 7  سارا  قوامی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 8  رضا  نوشیروانی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 9  عادل  نوشیروانی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 10  نادر  نوشیروانی ابزار طب پويا ثبت نام اولیه
 11  مژگان  خسروی امیران پزشکی پارس ثبت نام اولیه
 12  حمید  ظفری امیران پزشکی پارس ثبت نام اولیه
 13  ریاحی  امیرحسین باهرمهد ثبت نام اولیه
 14  خلیل اذر  حسین باهرمهد ثبت نام اولیه
 15  صادقی  دلارام باهرمهد ثبت نام اولیه
 16  زمانی  سینا باهرمهد ثبت نام اولیه
 17  زارعی  شقایق باهرمهد ثبت نام اولیه
 18  رمضانی  یاشار باهرمهد ثبت نام اولیه
 19  اشهری  یونس باهرمهد ثبت نام اولیه
 20  خدادادی  بهاره تدبیر کالای جم ثبت نام اولیه

  تعدا افرا ثبت نام قطعی:0


برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->