جزئیات برنامه

Updates and Advances in Corneal Cross Linking

Venue: Hall 2
Moderator/s: Hossein Mohammad Rabei, MD
Mohammad mehdi Sadoughi, MD

TimeTopicsSpeaker/s
10:30 - 10:45  Basic Principles of CXL   Seyed Hashem Daryabari, MD
10:45 - 11:00  Patient Selection & Criteria of KCN Progression   Mohammad Reza Rouhani, MD
11:00 - 11:15  Surgical Techniques for CXL (Accelerated vs Traditional, EPI-On vs EPI-OFF)   Mahmoud reza Panahi Bazaz, MD
11:15 - 11:30  CXL in Thin Corneas   Hossein Mohammad Rabei, MD
11:30 - 11:45   CXL in Pediatric Keratoconus   Mohammad reza Shoja, MD
11:45 - 12:00  New Era in CXL (Pixl, Lasik Xtra, Scleral CXL, PACK-CXL)   Mehrdad Mohammadpour, MD
12:00 - 12:30  Panel Discussion   Hossein Mohammad Rabei, MD
Mehrdad Mohammadpour, MD
Mahmoud reza Panahi Bazaz, MD
Mohammad Reza Rouhani, MD
Mohammad mehdi Sadoughi, MD
Mohammad reza Shoja, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->