جزئیات برنامه

Patient Management Problem (PMP)

Venue: Hall 2
Moderator/s: Hamidreza Hasani, MD
Masomeh Kalantarion,

TimeTopicsSpeaker/s
16:30 - 16:40  Introduction   Hamidreza Hasani, MD
16:40 - 16:45  Clinical Assessment Methods   Masomeh Kalantarion
16:45 - 16:55  Pros &Cons   Masomeh Kalantarion
16:55 - 17:05  Test Design Principles   Masomeh Kalantarion
17:05 - 17:20  PMPTypes   Amin Habibi, PhD
17:20 - 17:30  PMPScoring   Amin Habibi, PhD
17:30 - 18:00  Ophthalmology PMP Sample   Hamidreza Hasani, MD
18:00 - 18:15  Design a Sample Question   Hamidreza Hasani, MD
18:15 - 18:30  Practical Tips for Residents   Hamidreza Hasani, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->