جزئیات برنامه

Controversies in Acute Strabismus in Adult and Children

Venue: Hall 3
Moderator/s: Mostafa Soltan Sanjari, MD

TimeTopicsSpeaker/s
16:30 - 18:30  Panel Discussion   Kaveh Abri Aghdam, MD
Mohammad Reza Akbari, MD
Arash Mir Mohammad Sadeghi, MD
Zhale Rajavi, MD
Ali Sadeghi, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->