جزئیات برنامه

Updates on Retinal Vein Occlusions

Venue: Hall 3
Moderator/s: Alireza Ramezani, MD
Saeed Karimi, MD
Ahmad Mirshahi, MD
Hossein ali Shahriari, MD
Ferraidoon Farrahi, MD

TimeTopicsSpeaker/s
15:00 - 15:10  FAG vs OCT   Khalil Ghasemi Falavarjani, MD
15:10 - 15:20  Ischemic vs Non-ischemic   Ali Reza Khoda Bandeh, MD
15:20 - 15:30  Anti-VEGF vs Corticosteroids   Nasser Shoeibi, MD
15:30 - 15:40  Bevacizumab vs Ranibizumab vs Aflibercept   Hossein Ashraf, MD
15:40 - 15:50  Regular vs Micropulse vs no Laser   Mohammadreza Niyousha, MD
15:50 - 16:00  Fixed vs PRN vs Treat & Extend   Ramin Nourinia, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->