جزئیات برنامه

Controversies in Recent Advances in the Diagnosis and Management of Intraocular Tumors

Venue: Hall 3
Moderator/s: Masood Naseripour, MD
Ahad Sedaghat, MD
Reza Mirshahi, MD

TimeTopicsSpeaker/s
14:00 - 14:10  Controversies in Diagnosis and Management of Conjunctival Tumors   Babak Masoomian, MD
14:10 - 14:20  Controversies in Management of Retinoblastoma. Enucleation vs Non Enucleation   Saeed Karimi, MD
14:20 - 14:30  Controversies in Diagnosis and Management of Small Choroidal Malignant Melanoma   Ahad Sedaghat, MD
14:30 - 15:00  Case Presentation   Fariba Ghasemi, MD
Reza Mirshahi, MD
Masood Naseripour, MD
Hamid Riazi Esfahani, MD
Ahad Sedaghat, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->