جزئیات برنامه

Blow-Out Orbital Fractures With Rectus Entrapment

Venue: Hall 2
Moderator/s: Nasser Karimi, MD

TimeTopicsSpeaker/s
15:00 - 16:00  Panel Discussion   Mohammad Etezad Razavi, MD
Abolfazl Rahimi, MD
Mohammad Taher Rajabi, MD
Ali Sadeghi Tari, MD
Kourosh Shahraki, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->