جزئیات برنامه

Controversies in Diagnosis and Management of Typical and Atypical Optic Neuritis

Venue: Main Hall
Moderator/s: Kaveh Abri Aghdam, MD

TimeTopicsSpeaker/s
14:00 - 16:00  Panel Discussion   Masood Aghsaie fard, MD
Mohammed Areesh, MD
Mehdi Moghaddasi, MD
Mostafa Soltan Sanjari, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->