جزئیات برنامه

Updates on Vitreomacular Interface Disorders

Venue: Hall 3
Moderator/s: Ramin Nourinia, MD
Sahba Fekri, MD
Hamid Ahmadieh, MD
Mohammad Hosein Dehghan, MD
Mohsen Azarmina, MD

TimeTopicsSpeaker/s
12:00 - 12:05  Pathophysiology of VMT   Amirabdollah Eftekhari, MD
12:05 - 12:10  Classification of VMT   Mohammad Hosein Nowroozzadeh, MD
12:10 - 12:15  Prognostic Factors of FTMH   Sahba Fekri, MD
12:15 - 12:25  Updates on FTMH Surgery   Ramin Nourinia, MD
12:25 - 12:35  Types & Management of Lamellar Macular Hole   Fariba Ghasemi, MD
12:35 - 13:00  Case Presentation   Kiumars Heidari garfami, MD
Homayoun Nikkhah, MD
Ramin Nourinia, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->