جزئیات برنامه

Updates on Treatment of Age-Related Macular Degeneration

Venue: Hall 3
Moderator/s: Morteza Entezari, MD
Narsis Daftarian, MD

TimeTopicsSpeaker/s
11:00 - 11:10  Updates on Dry AMD Treatment   Narsis Daftarian, MD
11:10 - 11:20  Updates on Neovascular AMD Treatment   Mojtaba Abrishami, MD
11:20 - 12:00  Case Presentation & Panel Discussion   Hamid Ahmadieh, MD
Hossein Ashraf, MD
Hassan Behboudi, MD
Alireza Javadzadeh, MD
Reza Karkhaneh, MD
Alireza Maleki, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->