جزئیات برنامه

Trifocal IOLs vs Extended Depth of Focus IOLs (EDOF Lens)

Venue: Hall 2
Moderator/s: Seyed Javad Hashemian, MD

TimeTopicsSpeaker/s
12:00 - 13:00  Panel Discussion   Bahram Einollahi, MD
Mohammad Nasser Hashemian, MD
Mahmood Jabbarvand, MD
Mohammadali Javadi, MD
Mehdi Khanlari, MD
Sasan Niknam, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->