جزئیات برنامه

High Refractive Error Correction (Phakic Iols vs Laser Vision Correction)

Venue: Hall 2
Moderator/s: Hossein Aghaei, MD
Seyed Javad Hashemian, MD

TimeTopicsSpeaker/s
11:00 - 12:00  Panel Discussion   Seyed Mohammad Ghoreishi, MD
Hesam Hashemian, MD
Khosrow Jadidi, MD
Farid Karimian, MD
Mehdi Khanlari, MD
Seyed Farzad Mohammadi, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->