جزئیات برنامه

Phaco Alone and Phaco-Plus Surgery in Glaucoma

Venue: Main Hall
Moderator/s: Shahin Yazdani, MD
Farideh Sharifipour, MD

TimeTopicsSpeaker/s
11:00 - 11:20  Phaco Alone / Viscogoniosynechialysis   Azadeh Samaeili, MD
11:20 - 11:35  Phaco-Trabeculectomy/ExPress   Azadeh Doozandeh Tabarestani, MD
11:35 - 11:50  Phaco-NonPenetrating Glaucoma Surgery   Massood Mohammadi, MD
11:50 - 12:15  Phaco-MIGS   Naveed Nilforushan, MD
12:15 - 12:30  Phaco-AGV/ECP   Masoumeh Sadat Masoumpour, MD
12:30 - 13:00  Case Presentations  
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->