جزئیات برنامه

Updates on keratoconus

Venue: Main Hall
Moderator/s: Mohammad Reza Jafarinasab, MD
Amir Faramarzi, MD
Sepehr Feizi, MD

TimeTopicsSpeaker/s
08:00 - 08:15   Early Diagnosis,How?   Afshin Lotfi sadigh, MD
08:15 - 08:30  CXL: Whom? When? How?   Mohammad mehdi Sadoughi, MD
08:30 - 08:45  New Contact Lenses   Fateme Alipour, MD
08:45 - 09:00  New Intracorneal Ring Segments   Khosrow Jadidi, MD
09:00 - 09:15  Updates on Keratoplasty   Mohammad Reza Sedaghat, MD
09:15 - 10:00  Case Presentation   Amir Faramarzi, MD
Sepehr Feizi, MD
Mohammad Reza Jafarinasab, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->