جزئیات برنامه

IOL Power Calculation: New Formulas,Challenging Situations

Venue: Hall 2
Moderator/s: Amir Faramarzi, MD

TimeTopicsSpeaker/s
10:30 - 10:40  New Biometers   Kiana Hassanpoor, MD
10:40 - 10:50  Two and 3 Variable Vergence Formulas: Holladay 1, SRK-T, Hoffer-Q, Haigis   Hesam Hashemian, MD
10:50 - 11:10  Five and 7 Variable Vergence Formulas: Barret Universal II, Holladay II   Leila Ghiasian, MD
11:10 - 11:20  Ray Tracing: PhacoOptics (Olsen), Okulix   Alireza Peyman, MD
11:20 - 11:30  Artificial Intelligence: Hill RBF, Gerald Clarke   Mohammad hafez Noroozizadeh, MD
11:30 - 11:40  Challenging Cases: Long Eyes   Amir Faramarzi, MD
11:40 - 11:50  Challenging Cases: Short Eyes   Seyed Javad Hashemian, MD
11:50 - 12:05  Challenging Cases: Post-refractive Surgery (Haigis-L formula)   Seyed Mohammad Ghoreishi, MD
12:05 - 12:15  Challenging Cases: Keratoconus   Mohammad Reza Sedaghat, MD
12:15 - 12:30  Panel Discussion   Seyed Mohammad Ghoreishi, MD
Alireza Peyman, MD
Mohammad Reza Sedaghat, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->