جزئیات برنامه

Management of Corneal Refractive Surgery Complications

Venue: Main Hall
Moderator/s: Farid Karimian, MD
Bahram Einollahi, MD
Nader Nassiri, MD

TimeTopicsSpeaker/s
08:00 - 08:10  Surface Ablation Complications: Corneal Haziness   Nader Nassiri, MD
08:10 - 08:20  Surface Ablation Complications: Persistent Epithelial Defect   Hossein Aghaei, MD
08:20 - 08:30  Surface Ablation Complications: Decentration and Central Island   Mehdi Khanlari, MD
08:30 - 08:40  Surface Ablation Complications: Night vision Disturbances   Sepehr Feizi, MD
08:40 - 08:50  Lasik and Femtolasik: Diffuse Lamellar Keratitis   Khosrow Jadidi, MD
08:50 - 09:00  Lasik and Femtolasik: Flap Complications   Bahram Einollahi, MD
09:00 - 09:10  Lasikand Femtolasik: Epithelial Ingrowth   Ahmad Shojaei baghini, MD
09:10 - 09:20  Common Complications: Bacterial Keratitis   Firoozeh Rahimi, MD
09:20 - 09:30  Common Complications: Corneal Ectasia   Farid Karimian, MD
09:30 - 09:40  Common Complications: Post-RK Hyperopic Shift   Seyed Hashem Daryabari, MD
09:40 - 10:00  Panel Discussion & Case Presentation  
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->