جزئیات برنامه

Controversies in Hyperopia Correction (PRK, FS-LASIK, SMILE or Phakic IOL)

Venue: Main Hall
Moderator/s: Leila Ghiasian, MD

TimeTopicsSpeaker/s
14:00 - 15:00  Panel Discussion   Shahram Bamdad, MD
Amir Faramarzi, MD
Sepehr Feizi, MD
Seyed mohammad Miraftab, MD
Hossein Mohammad Rabei, MD
Hamid Nowroozi, MD
Mohammad Reza Sedaghat, MD
برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :10 فروردین 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->