جستجوی سخنران




« Not Result »




RowFamily - NameModerator (Program)TimeVenue
1 Kaveh Abri Aghdam Controversies in Management of Typical and Atypical Optic Neuritis  8  April
14:00 - 16:00

Main Hall
2 Hossein Aghaei High Refractive Error Correction (Phakic Iols vs Laser Vision Correction)  8  April
11:00 - 12:00

Hall 2
3 Gholam hosseyn Aghai Management of Eyelids in Seventh Nerve Palsy. Which Eyelid First? Upper vs Lower?  8  April
14:00 - 15:00

Hall 2
4 Reza Asadi Controversies in Acute Strabismus  8  April
16:30 - 18:30

Main Hall
5 Narsis Daftarian Updates on Treatment of Age-Related Macular Degeneration  8  April
11:00 - 12:00

Hall 3
6 Morteza Entezari Updates on Treatment of Age-Related Macular Degeneration  8  April
11:00 - 12:00

Hall 3
7 Amir Faramarzi Updates on keratoconus  8  April
08:00 - 10:00

Main Hall
8 Sepehr Feizi Updates on keratoconus  8  April
08:00 - 10:00

Main Hall
9 Sahba Fekri Update on Vitreomacular Interface Disorders  8  April
12:00 - 13:00

Hall 3
10 Hamidreza Hasani Patient Management Problem (PMP)  8  April
16:30 - 18:00

Hall 2
11 Seyed javad Hashemian High Refractive Error Correction (Phakic Iols vs Laser Vision Correction)  8  April
11:00 - 12:00

Hall 2
12 Seyed javad Hashemian Trifocal IOLs vs Extended Depth of Focus IOLs (EDOF Lens)  8  April
12:00 - 13:00

Hall 2
13 Mohammad Reza Jafarinasab Updates on keratoconus  8  April
08:00 - 10:00

Main Hall
14 Masoumeh Kalantarion Patient Management Problem (PMP)  8  April
16:30 - 18:00

Hall 2
15 Saeed Karimi Updates on Retinal Vascular Disorders  8  April
15:00 - 16:00

Hall 3
16 Nasser Karimi Blow-Out Orbital Fractures With Rectus Entrapment  8  April
15:00 - 16:00

Hall 2
17 Reza Mirshahi Controversies in Recent Advances in the Diagnosis and Management of Intraocular Tumors  8  April
14:00 - 15:00

Hall 3
18 Masood Naseripour Controversies in Recent Advances in the Diagnosis and Management of Intraocular Tumors  8  April
14:00 - 15:00

Hall 3
19 Ramin Nourinia Update on Vitreomacular Interface Disorders  8  April
12:00 - 13:00

Hall 3
20 Alireza Ramezani Updates on Retinal Vascular Disorders  8  April
15:00 - 16:00

Hall 3
21 Ahad Sedaghat Controversies in Recent Advances in the Diagnosis and Management of Intraocular Tumors  8  April
14:00 - 15:00

Hall 3
22 Farideh Sharifipour Phaco Alone and Phaco-Plus Cataract Surgery in Glaucoma  8  April
11:00 - 13:00

Main Hall
23 Mostafa Soltan Sanjari Controversies in Management of Typical and Atypical Optic Neuritis  8  April
14:00 - 16:00

Main Hall
24 Shahin Yazdani Phaco Alone and Phaco-Plus Cataract Surgery in Glaucoma  8  April
11:00 - 13:00

Main Hall
25 Hossein Aghaei Controversies in Corneal Imaging in Pre-Ectatic Cornea (Epithelial Map , Placido Topography ,Tomography and Biomechanics)  9  April
15:00 - 16:00

Main Hall
26 Maryam Ale Taha Updates on Syndromic Strabismus  9  April
10:30 - 11:30

Hall 3
27 Mohammad Hasan Alemzadeh Ansari Updates on Dry Eye Disease  9  April
11:30 - 12:30

Hall 2
28 Reza Asadi Advanced Dispensing  9  April
16:30 - 18:30

Hall 2
29 Abbas Bagheri Updates on Strabismus Surgery Techniques  9  April
10:30 - 11:30

Hall 3
30 Mohsen Bahmani Kashkouli Eyebrow Lift; Trans -Blepharoplasty, Trans -Eyebrow, vs. Trans-Forehead?  9  April
14:00 - 15:00

Hall 3
31 Mohsen Bahmani Kashkouli Thyroid Eye Disease; Medical vs. Surgical Management  9  April
15:00 - 16:00

Hall 3
32 Alireza Baradaran Rafii Updates on Dry Eye Disease  9  April
11:30 - 12:30

Hall 2
33 Sepehr Feizi Video Journal  9  April
16:30 - 18:30

Main Hall
34 Sahba Fekri Video Journal  9  April
16:30 - 18:30

Main Hall
35 Leila Ghiasian Controversies in Hyperopia Correction (PRK, FS-LASIK, SMILE or Phakic IOL)  9  April
14:00 - 15:00

Main Hall
36 Masih Hashemi Controversies in Management of Pachychoroid Spectrum Diseases  9  April
08:00 - 10:00

Main Hall
37 Alireza Hedayatfar Controversies in Diagnosis and Management of Viral Retinitis  9  April
14:00 - 15:00

Hall 2
38 Arezoo Miraftabi Controversiesin Diagnosis of Glaucoma in Myopia and Atypical Optic Nerve Heads  9  April
10:30 - 11:30

Main Hall
39 Mehdi Modarreszadeh Controversies in Management of Pachychoroid Spectrum Diseases  9  April
08:00 - 10:00

Main Hall
40 Hossein Mohammad Rabei Update and Advances in Corneal Cross Linking  9  April
10:30 - 11:30

Hall 2
41 Siamak Moradian Updates on Retinal Imaging  9  April
15:00 - 16:00

Hall 2
42 Homayoun Nikkhah Updates on Retinal Imaging  9  April
15:00 - 16:00

Hall 2
43 Naveed Nilforushan Normal Tension Glaucoma Versus Non-Glaucomatous Optic Neuropathies  9  April
11:30 - 12:30

Main Hall
44 Mohammad mehdi Sadoughi Update and Advances in Corneal Cross Linking  9  April
10:30 - 11:30

Hall 2
45 Soltanhossein Salour Thyroid Eye Disease; Medical vs. Surgical Management  9  April
15:00 - 16:00

Hall 3
46 Masoud Soheilian Controversies in Diagnosis and Management of Viral Retinitis  9  April
14:00 - 15:00

Hall 2
47 Fatemeh Abdi Controversies in Preoperative Retinal Imaging for Cataract Surgery  10  April
10:30 - 11:30

Main Hall
48 Pasha Anvari Controversies in Imaging of AMD  10  April
11:30 - 12:30

Main Hall
49 Abbas Bagheri Management of Neurogenic Orbital Tumors  10  April
09:00 - 10:00

Hall 2
50 Bahram Einollahi Management of Corneal Refractive Surgery Complications  10  April
08:00 - 10:00

Main Hall
51 Mohammad Eshaghi Lacrimal Gland Disorders  10  April
08:00 - 09:00

Hall 2
52 Amir Faramarzi IOL Power Calculation New Instruments New Formulas  10  April
10:30 - 12:30

Hall 2
53 Khalil Ghasemi Falavarjani Controversies in Imaging of AMD  10  April
11:30 - 12:30

Main Hall
54 Farid Karimian Management of Corneal Refractive Surgery Complications  10  April
08:00 - 10:00

Main Hall
55 Nader Nassiri Management of Corneal Refractive Surgery Complications  10  April
08:00 - 10:00

Main Hall
56 Mohammad Mehdi Parvaresh Controversies in Preoperative Retinal Imaging for Cataract Surgery  10  April
10:30 - 11:30

Main Hall
57 Kourosh Shahraki Updates on Ptosis Management  10  April
10:30 - 12:30

Hall 3


برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:

پایان ثبت نام عادی:

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار



گالری



برگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره

-->