لیست آثار ارسال شده


 
TitleFamily / NameRow
 FTMH-ERP  Fatemeh  Abdi  1
 Retrieval of lost medial rectus muscle after adjustable strabismus surgery  Kaveh  Abri Aghdam  2
 Molteno Shunt + DSAEK + Retropupillary Artisan Implantation  Hossein  Aghaei  3
 Undesirable Small Pupil Phacoemulsification  Hossein  Aghaei  4
 Cataract surgery in microphthalmus  Farideh  Doroodgar  5
 PPVitx with subretinal tPA and air for subretinal hemorrhage  Khalil  Ghasemi Falavarjani  6
 Modified STSF AGV implantation  Maryam  Hajizadeh  7
 Modified STSF AGV implantation  Maryam  Hajizadeh  8
 FA-KTP  Seyed Javad  Hashemian  9
 Post DALK, FS-LASIK  Seyed Javad  Hashemian  10
 Sequential ICRs Implantation, ACXL and Toric ICL Implantation in the Management of KCN  Seyed Javad  Hashemian  11
 Tear Drop Like Congenital Anomaly of Medial Canthus  Mansoreh  Jamshidian Tehrani  12
 Tear Drop Like Congenital Anomaly of Medial Canthus  Mansoreh  Jamshidian Tehrani  13
 Tear Drop Like Congenital Anomaly of Medial Canthus  Mansoreh  Jamshidian Tehrani  14
 Tear Drop Like Congenital Anomaly of Medial Canthus  Mansoreh  Jamshidian Tehrani  15
 How to manage Dacryoadenitis  Nasser  Karimi  16
 Endoscopic-Assisted Lateral Orbitotomy for Large DermoidCystswith Dural Touch  Mohsen B  Kashkouli  17
 Scleral Fixation IOL Technique  Marjan  Mazouchi  18
 Phaco and iStent implantation  Arezoo  Miraftabi  19
 Cyclodialysis cleft repair  Naveed  Nilforushan  20
 Intelligent Endoscopic Revision of Failed DCR  Farzad  Pakdel  21
 Orbital abscess & post-septal cellulitis secondary to neglected acute dacryocystitis  Mohammad Hassan  Rikhtegar  22

برنامه همایش

در این همایش شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام :25 آذر 1398

پایان ثبت نام :15 تیر 1399

درباره همایش

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــاربرگزار کنندگان همایش


حامیان همایش

-->